17.8 Kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten, jf. Meld. St. 10 (2010–2011), er det satt som målsetting at Mareano-programmet gjennomfører kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i 2011. I tillegg ønsker regjeringen at Mareano-programmet kartlegger havbunnen i området vest for grenselinjen i Barentshavet i henhold til avgrensningsavtalen mellom Norge og Russland. I den forbindelse foreslås en bevilgningsøkning på 14,666 mill. kroner under kap. 1465 post 21. Det foreslås tilsvarende bevilgningsøkninger under Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til følgende merknad fra Innst. 9 (2010–2011):

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti mener regjeringen snarest må sikre tilstrekelig finansiering av den planlagte modernisering og utbygging av nytt jordobservatorium og antenne i Ny-Ålesund.»

Disse medlemmer har en klar forventning om at dette er på plass senest i statsbudsjettet for 2012.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at regjeringen i mai 2010 bevilget 60 mill. kroner til en fiberoptisk kabel mellom Ny-Ålesund og Longyearbyen på Svalbard. Vedtaket om fiberkabel henger sammen med Statens kartverks foreslåtte modernisering og utbygging av nytt jordobservatorium og antenne i Ny-Ålesund. Statens kartverks Geodetiske Observatorium i Ny-Ålesund og VLBI-antennen er av avgjørende betydning for all jordobservasjon og klimaovervåking. Det geodetiske observatoriet er en del av et globalt nettverk bestående av ca. 30 liknende stasjoner. Blant nettverkets fremste oppgaver er å finne jordens spinnhastighet og spinnaksens vinkling og bevegelser i forhold til stjernehimmelen. Disse medlemmer viser til at VLBI-antennen nærmer seg slutten av sin levetid. Gjennom sin plassering på 79 grader nord fremstår stasjonen i Ny-Ålesund som en av de viktigste stasjonene i nettverket, og det vil være kritisk om den på grunn av alder ikke lenger kan levere målinger til blant annet NASA. Det er gjort vesentlige tekniske fremskritt i antenneteknologien som en følge av brukernes behov for mer presise data gjort raskere tilgjengelig.