17.9 Kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

Sammendrag

Det forventes en økning i inntektene fra tinglysing av borettslagsandeler. Dette skyldes oppdatert informasjon om inntekter som kreves inn av Norsk Eiendomsinformasjon AS, og som bokføres direkte på kap. 4465 post 1. I tillegg forventes en økning i antall rettsstiftelser. Det foreslås at bevilgningen under kap. 4465 post 1 økes med 5 115 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

Sammendrag

Det forventes en økning i inntektene fra tinglysing av fast eiendom. Dette skyldes oppdatert informasjon om inntekter som kreves inn av Norsk Eiendomsinformasjon AS og som bokføres direkte på kap. 4465 post 2. I tillegg forventes en liten økning i antall rettsstiftelser. Det foreslås at bevilgningen under kap. 4465 post 2 økes med 12 060 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.