Post 24 Driftsresultat

Sammendrag

Det foreslås å øke driftsresultatet med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1584 post 1, jf. omtale under kap. 1584 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Sammendrag

Innenfor bevilgningen på posten i saldert budsjett 2011 er det satt av 37 mill. kroner til prosjektering av rehabilitering og nybygging til Nasjonalt Folkehelseinstitutt på Lindern i Oslo. Dette er basert på at prosjekteringen skulle komme i gang umiddelbart etter årsskiftet. Oppstarten er imidlertid forsinket, og faktisk forbruk for 2011 forventes å utgjøre 15 mill. kroner, dvs. en reduksjon på 22 mill. kroner.

Det er et overordnet mål for bygge- og eiendomspolitikken å skaffe funksjonelle lokaler for statlige virksomheter. Etter at budsjett for 2011 ble vedtatt har det framkommet nye behov for nybygging, ombygging, påbygging og rehabilitering. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen til prosjektering av nye byggeprosjekter med 38 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 16 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet støtter den foreslåtte økningen i bevilgningene over denne budsjettposten, men understreker at det er uheldig at prosjekteringen i dette tilfelle er blitt forsinket. Disse medlemmer mener det generelt er viktig at behov for nybygging, ombygging, påbygging og rehabilitering utredes og gjennomføres på en forsvarlig måte.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti finner grunn for å faseforskyve enkelte byggeprosjekter i statlig regi, og reduserer derfor bevilgningen til Statsbygg med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 269 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at det bevilges betydelige summer til ulike ordinære byggeprosjekter og investeringer under Statsbyggs portefølje. Det er derfor grunn til å tro at en mindre bevilgning i 2011 bare vil medføre enkelte mindre forsinkelser på ulike prosjekter, jf. tidligere slike faseforsinkelser i forbindelse med bevilgninger over ulike budsjett. Dette framgår også av svarene fra Finansdepartementet til dette medlem i forbindelse med forarbeidet til Stortingets behandling av forslaget til statsbudsjett for 2011. Dette medlem foreslår derfor at det bevilges 100 mill. kroner mindre samlet under ulike byggeprosjekter enn det regjeringen legger opp til, bl.a. vil dette medlem utsette en eventuell samlokalisering av Nasjonalmuseet i nytt bygg på Vestbanen til dette har vært behandlet som en egen særskilt sak i Stortinget, og ikke utelukkende som en «statsbudsjettsak». Dette medlem legger derfor til grunn at det er behov betydelig mindre midler til prosjektering av en slik samlokalisering i 2011 enn det regjeringen legger opp til.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

66 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 329 000 000»

Post 32 Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det bevilget 91 mill. kroner til igangsetting av kurantprosjekter. Det er behov for å starte opp flere prosjekter enn opprinnelig planlagt i 2011. Blant annet er det ved flere trafikkstasjoner behov for å gjennomføre bygningsmessige endringer.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 12 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det bevilget 1 253,6 mill. kroner på posten. Fordelingen av bevilgningen på de enkelte prosjektene framgår av Prop. 1 S (2010–2011) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Som følge av overføring av ubrukte midler fra 2010 til 2011 foreslås bevilgningen på posten redusert med 26 mill. kroner. Overført bevilgning, og således forslag om redusert bevilgning, fordeles med 4,6 mill. kroner på sentralbygg i Sogndal ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, 7,4 mill. kroner på Steinkjer tinghus og 14 mill. kroner på aktivitetsbygg ved Oslo fengsel.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til generelle merknader om Statsbygg og mindre behov for midler til bygg, prosjektering og investering under post 30 over.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

76 000 000

fra kr 1 253 570 000 til kr 1 177 570 000»

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det bevilget 771 mill. kroner til videreføring av kurantprosjekt, jf. Prop. 1 S (2010–2011) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Bevilgningen foreslås redusert som følge av faseforskyvning og utsettelser på prosjekter. Blant annet er Handelshøyskolen i Bergen forsinket i forhold til tidligere planlagt framdrift, noe som medfører et mindrebehov på 38 mill. kroner i 2011.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 96 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.