18.19.1 Regjeringskvartalet, R6

Sammendrag

Prosjektet fikk startbevilging i 2008. Byggearbeidene startet i august 2009 og skal etter planen ferdigstilles i juni 2012. Bygget er planlagt tatt i bruk av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, samt noen funksjoner for Departementenes servicesenter. Kostnadsrammen er 981 mill. kroner pr. 1. juli 2011.

Etter at byggearbeidene startet har det vist seg at prosjekteringsgrunnlaget har vært mangelfullt. Dette har ført til merkostnader i prosjektet. Det er gjennomført en rekke tiltak for å få kontroll med kostnadsutviklingen. Blant annet er det foretatt kutt i prosjektet og justeringer i prosjektorganisasjonen. En ny gjennomgang viser at det likevel er liten sannsynlighet for at bygget kan ferdigstilles innenfor vedtatt kostnadsramme. Fordi prosjektet har kommet langt i byggeprosessen, er det ikke mulig å foreta ytterligere kutt i prosjektet uten at det vil få store konsekvenser for prosjektets funksjonalitet. På bakgrunn av dette foreslås det at kostnadsrammen for prosjektet økes med 114,5 mill. kroner fra 981,0 mill. kroner til 1 095,5 mill. kroner pr. 1. juli 2011, jf. forslag til romertallsvedtak. Forslaget har ingen budsjettmessige konsekvenser for 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XIII under kapittel 23 Komiteens tilråding.