18.20 Andre merknader og tekstforslag fremkommet under komiteens behandling

18.20.1 Rammevilkår for ideell sektor

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at på tross av politisk velvilje og gode politiske intensjoner er situasjonen i ideell sektor svært kritisk. En rekke institusjoner innen helse-, omsorgs- og barnevernstjenester drevet av non-profit-baserte og ideelle organisasjoner har de siste årene blitt lagt ned. Stadig flere ideelle aktører gir opp på grunn av vanskelige rammevilkår, og med dagens system vil de ideelle aktørene innen kort tid forsvinne. Dette medlem ønsker derfor særordninger og unntak fra de generelle anbuds- og markedsprinsippene som gjelder for denne type samarbeid mellom offentlige instanser og private aktører.

Dette medlem viser til følgende merknader fra næringskomiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Innst. 149 S (2010–2011), jf. Dokument 8:136 S (2009–2010) representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke og Hans Olav Syversen om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barnevernstjenester:

«Flertallet mener at ideell sektor har en selvstendig egenverdi, og at det er en politisk oppgave å sikre at sektoren bevares. De ideelle aktørene skal møtes med respekt, og de skal sikres rammevilkår som er stabile og forutsigbare.»

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, mener det haster med å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for de ideelle virksomhetene. Flertallet mener samfunnet trenger de velferdstjenestene som de ideelle aktørene leverer. Ideelle organisasjoner og non-profit-baserte institusjoner har hatt, og har fortsatt, en grunnleggende rolle i utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Flertallet mener at det må skjelnes mellom private kommersielle og private ideelle, non-profit, aktører. Dette er viktig både fordi disse aktørene har ulike egenskaper og fordi de har ulike forutsetninger. Flertallet viser til at ideelle aktørers særpreg og særegne kvaliteter gir dem andre utfordringer og andre forutsetninger enn kommersielle og offentlige aktører. Flertallet mener derfor at de ideelles rolle, kompetanse og særpreg må verdsettes aktivt ved at de gis andre vilkår enn rent kommersielle aktører. Flertallet viser til at helse-, omsorgs- og sosialsektorene er dårlig egnet for tradisjonelle anbudskonkurranser, der kortsiktige økonomiske kriterier oftest blir avgjørende. Konkurranseregimets innebygde dynamikk skaper fokus på pris framfor kvalitet, og kortsiktighet i stedet for langsiktighet.»

Dette medlem er kjent med at regjeringen er i gang med en gjennomgang av rammevilkårene for ideell sektor, og Kristelig Folkeparti er glad for at også regjeringen ser ideell sektors egenverdi og vil arbeide for å finne gode løsninger som legger best mulig til rette for ideelle tilbud. Dette medlem er imidlertid skuffet over at regjeringen ikke enda har kommet tilbake til Stortinget med konkrete forslag. Dette medlem vil på nytt understreke det akutte i situasjonen og forventer rask oppfølging fra regjeringen.