19.1 Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til de stadig mer komplekse og geografisk omfattende investeringer som gjøres i Statens pensjonsfond utland (SPU), og den stadig økende oppmerksomheten om de etiske sider ved investeringsvirksomheten. Dette medlem mener at det høye ambisjonsnivået om SPU som en sosialt ansvarlig investor, må gjenspeiles ved at kompetansen om etikk styrkes i Finansdepartementets oppfølgingsapparat for de etiske retningslinjene, og foreslår en økt bevilgning på 2 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 297 600 000 til kr 299 600 000»