Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Nye EU-tilsynsbyråer erstatter i 2011 tidligere rådgivende komiteer som hadde mindre omfattende aktivitet og ansvar. Norge deltar foreløpig i disse byråene på uformell basis (etter invitasjon), og Finanstilsynet betaler for sin deltakelse på lik linje med tilsynsorganer i andre land. Ordinær deltakelse ventes etablert senere i 2011 ved innlemmelse av relevante forordninger i EØS-avtalen. Finanstilsynets merutgifter ved å delta i disse byråene er for 2011 anslått til 1,3 mill. kroner.

Finansinspektionen i Sverige viderefakturerer til Finanstilsynet en del utgifter knyttet til transaksjonsrapportering. Tidligere er denne betalingen ikke ansett som merverdiavgiftspliktig. Skatteetaten fastslo imidlertid høsten 2010 at betalingen er å anse som avgiftspliktig tjenesteimport. For 2011 innebærer dette merutgifter for Finanstilsynet på 0,6 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 1,9 mill. kroner. Utgiftsøkningen motsvares av økte inntekter på kap. 5580 post 70.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at disse medlemmer foreslo å styrke Finanstilsynet med 5 mill. kroner ved behandlingen av statsbudsjett for 2011 og tidligere år. Disse medlemmer ser fremdeles at det er behov for å bedre tilsyn og kontroll med finansinstitusjonene i markedet, og foreslår derfor igjen å styrke Finanstilsynet.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 6,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 900 000

fra kr 293 900 000 til kr 300 800 000»

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

Transaksjonsrapporteringssystemet (TRS) skal legge til rette for transaksjonsrapportering for verdipapirforetak og for å oppfylle Finanstilsynets plikt til å utveksle transaksjonsrapporter med andre EØS-land. Systemarkitekturen for dagens TRS-system må oppgraderes i 2011. For å dekke disse utgiftene foreslås bevilgningen økt med 1,8 mill. kroner. Utgiftsøkningen motsvares av økte inntekter på kap. 5580 post 70.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.