19.10 Kap. 4634 Statens innkrevingssentral

Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til Stortingets behandling av Innst. S. nr. 70 (2007–2008) om å fjerne forskjellen mellom private og offentlige kreditorer når det gjelder gebyr for forsinket betaling. Komiteens medlemmer fra Venstre og Høyre ba den gang regjeringen om å foreta en vurdering av forslaget og fremlegge konklusjonene for Stortinget. Disse medlemmer mener det er all grunn til å ha et kritisk blikk på offentlige kreditorer når det gjelder gebyrer for forsinket betaling. Ikke minst gjelder dette gebyr knyttet til forsinket/ikke levert årsregnskap til Regnskapsregisteret. Den regnskapspliktige må betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt på minst 860 kroner per uke.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 legge frem en gjennomgang av statens forsinkelsesgebyrer og legge frem forslag som sikrer en likebehandling av forsinkelsesgebyr mellom private og offentlige kreditorer.»

Komiteens medlem fra Venstre foreslår derfor å redusere gebyrene knyttet til dette med 25 pst, eller tilsvarende en inntektsreduksjon på 10,0 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4634

Statens innkrevingssentral

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med

10 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 235 000 000»