19.9 Kap. 1634 Statens innkrevingssentral

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I forbindelse med at politi- og lensmannsetaten overtok ansvaret for den sivile rettspleien på grunnplanet i 2006, ble det besluttet at Statens innkrevingssentral skulle ha ansvaret for saksbehandlingssystemet SIAN. De siste årene har det vært en økning i antallet utleggssaker, og dette har medført økte utgifter til drift av SIAN. Samtidig medfører den økte saksmengden også betydelig økte gebyrinntekter. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på kap. 1634 post 1 økt med 4,78 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.