19.18 Kap. 5521 Merverdiavgift

Post 70 Merverdiavgift

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til innstillingen til Prop. 117 L (2010–2011) der disse medlemmer går imot regjeringens forslag til innføring av merverdiavgift på elektroniske (immaterielle) varer og tjenester fra utlandet.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 75 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 75 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

75 000 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 625 000 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 og forslag i Innst. 430 L (2010–2011) om merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og batterier til elbiler, samt batteriskift for elbiler.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 1 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

1 000 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 699 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling og Innst. 430 L (2010–2011) om å fjerne merverdiavgiften på leasing av elbil og batterier til el-biler, samt på batteriskift i elbiler. Dette medlem foreslår derfor å redusere bevilgningen med 3,3 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

3 300 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 696 700 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til en rekke forslag om endringer i momssatser; bl.a. en omlegging av moms-systemet på matvarer i en mer helseriktig retning som innebærer at fersk frukt og grønt ikke ilegges moms, at brus og sterkt sukkerholdig drikke i legges full moms (25 pst.) og at den generelle matmomsen heves med ett prosentpoeng (til 15 pst.). I tillegg foreslås det at det blir mva-fritak for leasing og batteriskifte på elbiler, mva-fritak for billetter på idrettsarrangement, mva-fritak for e-bøker og pdf-aviser, at plikten for mva-registrering for frivillige organisasjoner heves til 500 000 kroner og at grensen for toll- og avgiftsfri postimport heves til 500 kroner. I tillegg foreslås det å heve beløpsgrensen til 2 mill. kroner for rett til årlig oppgavetermin, alt nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 430 L (2010–2011). Samlet utgjør disse forslagene en netto avgiftslette på 296,3 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

296 300 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 403 700 000»