20.1 Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

Post 73 Forskning og utvikling

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 2,685 mill. kroner grunnet økt satsing på et forskningsprogram knyttet til veteraner fra utenlandsoperasjoner og militærsosiologi.

Programmet ble startet opp i 2010, og er en oppfølging og videreutvikling av tiltak omtalt i St.meld. nr. 36 (2006–2007) og St.meld. nr. 34 (2008–2009).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.