Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 103,882 mill. kroner.

Økningen gjelder generell styrking av bygningsvedlikehold (38,882 mill. kroner), ekstraordinære vedlikeholdstiltak for å forbedre menige mannskapers boforhold under avtjening av førstegangstjenesten (45 mill. kroner), samt utvendig vedlikehold/skallsikring av vernet bygningsmasse på Værnes (20 mill. kroner).

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre mener at den generelle styrkingen av bygningsvedlikehold (38,9 mill. kroner) som er varslet i budsjettproposisjonen kan utsettes til neste år.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 982 000

fra kr 2 608 550 000 til kr 2 673 532 000»

Post 46 Ekstraordinært vedlikehold

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 30 mill. kroner for å sette i stand murer og bygninger på festningsverkene, i tillegg til øvrige tiltak for å hindre verdiforringelse eller tap av kulturverdier. Tiltakene er vesentlige for å nå regjeringens målsetting om ordinært vedlikeholdsnivå for nasjonale kulturminner innen 2020.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.