20.11 Kap. 1732 Sjøforsvaret

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 50,128 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 40 mill. kroner til økt seilingsaktivitet i Sjøforsvaret, samt økt anskaffelse av reservedeler og ammunisjon og styrket vedlikehold. I forslaget inngår også en økning på 18,8 mill. kroner til personlig utrustning for Luftforsvarets rekrutter ved KNM Harald Haarfagre.

I forslaget inngår videre en reduksjon på 6,4 mill. kroner grunnet endret budsjettering av utgifter til IT-systemet FISBasis, og en reduksjon på 2,3 mill. kroner som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.