20.12 Kap. 1733 Luftforsvaret

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 28,867 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 30 mill. kroner til økt bemanning og styrket drift av prioriterte materiellsystemer i Luftforsvaret. I forslaget inngår videre en økning på 13,1 mill. kroner i forbindelse med gjennomføring av øvelse Cold Challenge 2011, samt en økning på 15,9 mill. kroner som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon.

I forslaget inngår videre en reduksjon på 8,3 mill. kroner grunnet endret budsjettering av utgifter til IT-systemet FISBasis. I forslaget inngår også en reduksjon på 18,8 mill. kroner til personlig utrusting til Luftforsvarets rekrutter ved KNM Harald Haarfagre, og en reduksjon på 3 mill. kroner som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.