23. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til meldingen og proposisjonene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

6 190 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 884 000

fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 800 000

fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

21 100 000

fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 363 000 000

152

Bistand til Midtøsten

78

Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

3 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

4 600 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 400 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med

2 400 000

fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med

15 500 000

fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

5 500 000

fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med

6 292 000

fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med

8 200 000

fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

115 892 000

fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med

22 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 453 000

fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

821 000

fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 648 000

fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

250 000

fra kr 13 358 000 til kr 13 608 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med

11 125 000

fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

3 500 000

fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

3 186 000

fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

8 000 000

fra kr 1 135 374 000 til kr 1 127 374 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

15 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

22 799 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 250 641 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 463 000

fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 468 000

fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

179 000

fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

2 000 000

fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

37 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 100 000 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

500 000

fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med

3 500 000

fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

1 046 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 154 196 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

465 000

fra kr 879 958 000 til kr 880 423 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

78 789 000

fra kr 78 789 000 til kr 0

51

(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med

97 932 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

1 747 000

fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, nedsettes med

56 393 000

fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

28 043 000

fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

7 004 000

fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

61 005 000

fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

488 000

fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000

75

UNESCO, nedsettes med

2 812 000

fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000

315

Frivillighetsformål

83

(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med

18 000 000

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med

14 112 000

fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med

9 403 000

fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 385 000

fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

2 685 000

fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med

30 000 000

fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

570 000

fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

8 148 000

fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 093 000

fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000

334

Film- og medieformål

51

(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med

10 000 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 267 000

fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 460 000

fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 500 000

fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

34 697 000

fra kr 9 298 192 000 til kr 9 332 889 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 100 000

fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med

19 500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 874 426 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 750 000

fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 900 000

fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

27 400 000

fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 786 000

fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000

470

Fri rettshjelp

71

Fritt rettsråd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

8 500 000

fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000

471

Statens erstatningsansvar

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

838 000

fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000

476

Førstelinjerettshjelp

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

8 337 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

2 750 000

fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

33 013 000

fra kr 707 569 000 til kr 740 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

7 813 000

fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med

2 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

9 505 000

fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med

3 512 000

fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 825 000

fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med

34 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 586 850 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 459 750 000 til kr 456 750 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

23 500 000

fra kr 94 929 757 000 til kr 94 953 257 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

378 500 000

fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

90 200 000

fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 600 000

fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

72 300 000

fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000

587

Statens bygningstekniske etat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 700 000

fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 164 690 000 til kr 167 090 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000

70

Tilskudd, forhøyes med

3 000 000

fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med

31 000 000

fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

76 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 641 910 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 900 000

fra kr 21 400 000 til kr 19 500 000

612

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

61 000 000

fra kr 9 497 700 000 til kr 9 436 700 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

17 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 105 900 000 til kr 104 900 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

52 000 000

fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 200 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 000 000

fra kr 73 000 000 til kr 91 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000 000

fra kr 160 000 000 til kr 146 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 78 350 000 til kr 75 350 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

296 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 6 957 490 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 000 000

fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 427 500 000 til kr 437 500 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 422 270 000 til kr 427 270 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, forhøyes med

132 000 000

fra kr 1 702 000 000 til kr 1 834 000 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 540 000

fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med

2 540 000

fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

21 250 000

fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000

711

Ernæring og mattrygghet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

200 000

fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000

718

Rusmiddelforebygging

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med

13 100 000

fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

13 100 000

fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

7 100 000

fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000

70

Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med

7 300 000

fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 500 000

fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikk-nemnda

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

49 500 000

fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

862 600 000

fra kr 42 044 403 000 til kr 42 907 003 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

301 200 000

fra kr 14 669 420 000 til kr 14 970 620 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

228 300 000

fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

203 400 000

fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 000 000

fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000

70

Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med

1 000 000

fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 600 000

fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

2 000 000

fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

2 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 192 088 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000

764

Psykisk helse

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

7 400 000

fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000

79

Andre tilskudd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 937 000

fra kr 179 939 000 til kr 181 876 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

56 525 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 248 347 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

39 840 000

fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

50 648 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 577 421 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

82 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 355 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med

2 000 000

fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

8 000 000

fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

8 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

52 000 000

fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

88 830 000

fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

14 000 000

fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 500 000

fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 666 000

fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(Ny) Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

106 400 000

960

Raufoss ASA

71

(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med

8 000 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 666 000

fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

34 000 000

fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

4 040 000

fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 300 000

fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

2 300 000

fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000

1320

Statens vegvesen

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

30 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

110 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 608 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

13 800 000

fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

20 000 000

fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

40 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 4 963 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 300 000

fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

750 000

fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 500 000

fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

51

Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med

750 000

fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

57 200 000

fra kr 279 644 000 til kr 336 844 000

1429

Riksantikvaren

50

Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kultur-miljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

45 000 000

fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

14 666 000

fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

70

(Ny) Kompensasjon, bevilges med

235 000 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

2 000 000

fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

650 000

fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000

23

Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

350 000

fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

270 000

fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

61 000 000

fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 790 000

fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 900 000

fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

53 900 000

fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

25 400 000

fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 780 000

fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 685 000

fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

103 882 000

fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 317 000

fra kr 229 501 000 til kr 221 184 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med

1 175 000

fra kr 66 267 000 til kr 65 092 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

64 704 000

fra kr 2 592 751 000 til kr 2 528 047 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 400 000

fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 912 000

fra kr 1 914 335 000 til kr 1 979 247 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

7 380 000

fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

167 298 000

fra kr 5 294 491 000 til kr 5 461 789 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 128 000

fra kr 3 284 170 000 til kr 3 334 298 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 867 000

fra kr 3 969 848 000 til kr 3 998 715 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

44 457 000

fra kr 1 049 609 000 til kr 1 094 066 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

18 182 000

fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

57 970 000

fra kr 2 377 470 000 til kr 2 319 500 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med

34 052 000

fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

94 408 000

fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 343 000

fra kr 977 953 000 til kr 971 610 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 287 000

fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

264 048 000

fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 765 000

fra kr 239 885 000 til kr 237 120 000

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

19 000 000

fra kr 40 920 000 til kr 59 920 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

110 000 000

fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000

74

(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med

533 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet, forhøyes med

108 600 000

fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

940 000 000

fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 900 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 673 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

1 224 000

fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

170 628 000

fra kr 4 661 211 000 til kr 4 831 839 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

100 419 000

fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

53 404 000

fra kr 532 741 000 til kr 586 145 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

66 090 000

fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 800 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 280 000

fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

808 611 000

fra kr 17 889 849 000 til kr 18 698 460 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-3 565 492 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 398 155 000

3 Avskrivninger

678 077 000

4 Renter av statens kapital

55 000 000

5 Til investeringsformål

923 509 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

-533 999 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

16 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 279 000 000

32

Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-100 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

100 000 000

Sum

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-521 420 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

412 040 000

3 Avskrivninger

93 764 000

4 Renter av statens kapital

25 393 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

27 847 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

18 000 000

fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

227 000 000

fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 600 000

fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

800 000 000

fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 650 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

120 000 000

fra kr 2 761 000 000 til kr 2 641 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med

59 800 000

fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

100 000 000

fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000

73

Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 550 000 000

fra kr 37 859 000 000 til kr 36 309 000 000

2655

Uførhet

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 079 000 000

fra kr 34 202 000 000 til kr 33 123 000 000

73

(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med

13 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

125 000 000

fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

fra kr 47 160 000 000 til kr 48 060 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 78 588 000 000 til kr 80 588 000 000

2690

Diverse utgifter

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med

30 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

18 000 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 892 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

195 900 000

fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

66 000 000

fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

61 000 000

fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000

3200

Kunnskapsdepartementet

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med

1 805 000

fra kr 1 805 000 til kr 0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 285 000

fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 000

fra kr 10 000 til kr 0

2

Salgsinntekter m.v., nedsettes med

900 000

fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

37 240 000

fra kr 37 250 000 til kr 10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

689 000

fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

4

Gebyr – vaktselskap, nedsettes med

10 000 000

fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000

6

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

5 618 000

fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000

8

Gebyr – ID-kort, nedsettes med

14 250 000

fra kr 14 250 000 til kr 0

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3

Diverse inntekter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, forhøyes med

21 850 000

fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter, nedsettes med

162 000

fra kr 162 000 til kr 0

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 789 000

fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 534 000

fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med

1 500 000

fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

7 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

9 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med

200 000

fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000

3711

Ernæring og mattrygghet

2

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

200 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000

4

Gebyrinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000

5

Oppdragsinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

20 099 000

fra kr 79 887 000 til kr 99 986 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 212 000

fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

19 275 000

fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

52 000 000

fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

69 930 000

fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

1 190 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

5 300 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 800 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

5 115 000

fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

12 060 000

fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med

25 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, forhøyes med

38 882 000

fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, forhøyes med

19 609 000

fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning, nedsettes med

1 400 000

fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

533 000

fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

4 409 000

fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

697 800 000

fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

80 751 000

fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

18 750 000

fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000

95

(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med

40 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

167 500 000 000

2 Driftsutgifter

-31 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4 Avskrivninger

-16 500 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 700 000 000

Sum

110 600 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

100 000 000

fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum- ordningen, bevilges med

142 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

10 126 000

fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

1 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 699 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

6 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 4 749 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

72

(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med

10 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

71

Vinmonopolavgift, nedsettes med

8 000 000

fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

71

Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med

6 000 000

fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000

74

Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med

69 200 000

fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

3 700 000

fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

2 257 000

fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med

27 000 000

fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

96 000 000

fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, forhøyes med

93 500 000

fra kr 53 000 000 til kr 146 500 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

500 550 000

fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

(Ny) Utbytte, bevilges med

138 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, forhøyes med

189 000 000

fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, nedsettes med

15 800 000

fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

1 900 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

40 000 000

fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, forhøyes med

11 830 000

fra kr 750 000 til kr 12 580 000

5652

Renter og utbytte Statskog SF

85

Utbytte, forhøyes med

6 300 000

fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

6 356 000 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 16 302 200 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, nedsettes med

146 000 000

fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, forhøyes med

535 000 000

fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, forhøyes med

55 000 000

fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

19 600 000

fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

2

Dividende, nedsettes med

15 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

20 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000

3

Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, til å utføre pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2011 kan foreta bestillinger av materiell og lignende utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter

40 mill kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Arbeidsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  634

  Arbeidsmarkedstiltak

  76

  Tiltak for arbeidssøkere

  3 060,6 mill. kroner

 • 2. Samferdselsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1350

  Jernbaneverket

  30

  Investeringer i linjen

  10,0 mill. kroner

 • 3. Miljøverndepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1427

  Direktoratet for naturforvaltning

  76

  Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

  2,0 mill. kroner

 • 4. Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd på 92,37 mill. euro utover gitt bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen i ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 136,41 mill. euro.

V

Fullmakter til å pådra forpliktelser utover gitte bevilgninger

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Olje- og energidepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning innenfor følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1810

  Oljedirektoratet

  21

  Spesielle driftsutgifter

  90 mill. kroner

Olje- og energidepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 1833 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter, knyttet til skadeløserklæring i avtaler som berører planlegging og forberedelse av fullskala CO2-håndtering på Mongstad

Andre vedtak

VI

Overdragelse av eiendelene i Norsad

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 i forbindelse med omdanning av NORSAD-fondet til nytt selskap uten vederlag kan overdra eien-delene i denne virksomheten til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund).

VII

Bruk av gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i sammenheng med overføring av midler til den brasilianske utviklingsbanken for klima- og skogsatsingen i Brasil.

VIII

Inntektsføring av dagbøter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan gi Lånekassen fullmakt til å inntektsføre i statsregnskapet dagbøter knyttet til moderniseringsprogrammet LØFT på kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IX

Avhendelse av statseiendom

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet kan avhende Vagle leir i Sandnes kommune. Uansett verdi kan eiendommen selges direkte til Rogaland fylkeskommune til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser.

X

Fullmakt knyttet til uavklarte differanser

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet kan:

 • 1. debitere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og kreditere konto for forskyving i balansen med 23 847 495,00 kroner

 • 2. kreditere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyving i balansen med 1 431 114,95 kroner

XI

Driftskreditt til helseforetakene

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 kan gi de regionale helseforetakene inntil 10 782 mill. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2011 ikke skal overstige 8 632 mill. kroner.

XII

Samtykke i overføring av fiskekortinntekter fra Fylkesmannen i Finnmark til Tanavassdragets fiskeforvaltning

Stortinget samtykker i at beholdningen i Tanaelvas lakseoppsynskasse (Tanakassen) og materiell som er innkjøpt med midler fra denne, overføres fra Fylkesmannen i Finnmark til Tanavassdragets fiskeforvaltning og at fremtidige inntekter fra salg av fiskekort i Tanavassdraget tilfaller Tanavassdragets fiskeforvaltning.

XIII

Endring av kostnadsramme

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for Regjeringskvartalet R6, økes fra 981,0 mill. kroner til 1 095,5 mill. kroner (per 1.7.2011).

XIV

Overdragelse av SDØE-andeler

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overdragelse av SDØE-andeler i feltene Njord (7,5 pst.), Brage (14,2567 pst.), Brage Sognefjord (13,4 pst.), Jotun (3 pst.), Ringhorne Øst (7,8 pst.) og funnene Gygrid/Galtvort (7,5 pst.), i bytte mot 30 pst. andel i Maria-funnet fra Faroe Petroleum.

XV

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordene «kan overføres, kan nyttes under post 71» tilføyes bevilgningen under kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2011.

XVI

CO2-avgift på mineralske produkter

Frå 1. juli 2011 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 5 ny bokstav i skal lyde:

 • i) offshorefartøy.

XVII

Engangsavgift på motorvogner

Frå 1. juli 2011 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 25. november 2010 om engangsavgift på motorvogner for budsjetterminen 2011:

§ 4 første ledd skal lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler) inngår verken effekten knyttet til den elektriske motoren eller vekten av elektromotoren og batteripakke i avgiftsgrunnlaget.

§ 5 første ledd bokstav i andre punktum skal lyde:

Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor,