22. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at overgangsregelen for skatt for pensjonister gjelder alle alderspensjonister, også de som ikke hadde skattebegrensning i 2010, med virkning fra 1. januar 2011.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen etablere en ordning som indeksregulerer beløpene for hhv. egenutført og innkjøpt FoU i Skattefunn-ordningen hvert år.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2011.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor Storbritannia med sikte på å endre praktiseringen av såkalte «overseas fees» for norske studenter som studerer i Storbritannia.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2012 foreslå en modell som gir forutsigbarhet i beregningen av pensjonskostnader i virksomheter med ytelsesbaserte pensjonsordninger.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 legge frem en gjennomgang av statens forsinkelsesgebyrer og legge frem forslag som sikrer en likebehandling av forsinkelsesgebyr mellom private og offentlige kreditorer.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å utvide studiestøtten til 11 måneder.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen øke prosentandelen i det statlige stimuleringstilskuddet til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser til 50 pst. i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2012.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om skatteincentiver for energieffektiviseringstiltak i boliger.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 11

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på tobakkvarer mv. for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,38

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,38

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,38

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,97

per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,97

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0362

per stk.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag i budsjettet for 2012 til en forbedret ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen om å igangsette følgende 3 veiprosjekter som offentlig-privat samarbeid (OPS):

E18 Akershus – Svenskegrensen

E18 vestkorridoren i Akershus

E39 sør for Bergen (Rådal – Svegatjønn).

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 14

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

6 190 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 884 000

fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 800 000

fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

21 100 000

fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 363 000 000

152

Bistand til Midtøsten

78

Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

3 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

4 600 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 400 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med

2 400 000

fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med

15 500 000

fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

5 500 000

fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med

6 292 000

fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med

8 200 000

fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

115 892 000

fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med

22 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 453 000

fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

821 000

fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 648 000

fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 250 000

fra kr 13 358 000 til kr 17 608 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med

11 125 000

fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

3 500 000

fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

3 186 000

fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

8 000 000

fra kr 1 135 374 000 til kr 1 127 374 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

15 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

22 799 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 250 641 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 463 000

fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 468 000

fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

179 000

fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

2 000 000

fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

37 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 100 000 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

500 000

fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med

3 500 000

fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

23 154 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 178 396 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

465 000

fra kr 879 958 000 til kr 880 423 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

78 789 000

fra kr 78 789 000 til kr 0

51

(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med

97 932 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

1 747 000

fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, nedsettes med

56 393 000

fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

28 043 000

fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

7 004 000

fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

61 005 000

fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

488 000

fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000

75

UNESCO, nedsettes med

2 812 000

fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000

315

Frivillighetsformål

83

(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med

18 000 000

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med

14 112 000

fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med

9 403 000

fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 385 000

fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

2 685 000

fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med

30 000 000

fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

570 000

fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

8 148 000

fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 093 000

fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000

334

Film- og medieformål

51

(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med

10 000 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 267 000

fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 460 000

fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 500 000

fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

226 439 000

fra kr 9 298 192 000 til kr 9 524 631 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 100 000

fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

30 500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 924 426 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 5 447 000 til kr 28 447 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 500 000

fra kr 568 597 000 til kr 589 097 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 750 000

fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 900 000

fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

27 400 000

fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 786 000

fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000

470

Fri rettshjelp

71

Fritt rettsråd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

8 500 000

fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000

471

Statens erstatningsansvar

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

838 000

fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000

476

Førstelinjerettshjelp

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

8 337 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

2 750 000

fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 713 000

fra kr 707 569 000 til kr 739 282 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

7 813 000

fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med

2 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

9 505 000

fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med

3 512 000

fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 562 350 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 459 750 000 til kr 458 750 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

23 500 000

fra kr 94 929 757 000 til kr 94 953 257 000

65

(Ny) Midler til samhandling, øremerket, bevilges med

500 000 000

69

(Ny) Styrking av eldreomsorgen, drift av institusjonsplasser, øremerket, bevilges med

1 000 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

61

(Ny) Finansiering av fagskoler, øremerket, bevilges med

25 000 000

68

(Ny) Veivedlikehold, bevilges med

1 500 000 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

378 500 000

fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

90 200 000

fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 600 000

fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

72 300 000

fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000

587

Statens bygningstekniske etat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 700 000

fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 164 690 000 til kr 169 690 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000

22

Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med

25 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 0

70

Tilskudd, forhøyes med

4 000 000

fra kr 23 420 000 til kr 27 420 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med

69 000 000

fra kr 34 620 000 til kr 103 620 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

76 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 641 910 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 900 000

fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000

612

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

61 000 000

fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

17 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

52 000 000

fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 200 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000 000

fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 52 760 000 til kr 57 760 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

296 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 6 957 490 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 000 000

fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 427 500 000 til kr 437 500 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 185 950 000 til kr 192 950 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, forhøyes med

132 000 000

fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 540 000

fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med

2 540 000

fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

21 250 000

fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000

711

Ernæring og mattrygghet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

200 000

fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000

718

Rusmiddelforebygging

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med

13 100 000

fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

13 100 000

fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

7 100 000

fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000

70

Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med

7 300 000

fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000

720

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

49 500 000

fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

865 000 000

fra kr 42 044 403 000 til kr 42 909 403 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

302 000 000

fra kr 14 669 420 000 til kr 14 971 420 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

229 000 000

fra kr 11 164 389 000 til kr 11 393 389 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

204 000 000

fra kr 9 920 256 000 til kr 10 124 256 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000

84

(Ny) Omstillingsmidler for sykehus, bevilges med

550 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 000 000

fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000

70

Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med

1 000 000

fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 600 000

fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

2 000 000

fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

2 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 192 088 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000

764

Psykisk helse

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

7 400 000

fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000

79

Andre tilskudd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

540 000

fra kr 179 939 000 til kr 180 479 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

86 293 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 218 579 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

39 471 000

fra kr 258 504 000 til kr 297 975 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

55 355 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 572 714 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

82 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 355 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med

2 000 000

fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

8 000 000

fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

8 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

52 000 000

fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

88 830 000

fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

14 000 000

fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 500 000

fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 666 000

fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(Ny) Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

106 400 000

960

Raufoss ASA

71

(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med

8 000 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 666 000

fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

34 000 000

fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000

70

Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med

16 000 000

fra kr 43 300 000 til kr 59 300 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

4 040 000

fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 300 000

fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

2 300 000

fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 7 170 100 000 til kr 9 170 100 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

30 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

110 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 608 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

13 800 000

fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

20 000 000

fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

240 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 5 163 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 300 000

fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

750 000

fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 500 000

fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

51

Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med

750 000

fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

57 200 000

fra kr 279 644 000 til kr 336 844 000

1429

Riksantikvaren

50

Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

45 000 000

fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

14 666 000

fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

70

(Ny) Kompensasjon, bevilges med

235 000 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

2 000 000

fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

650 000

fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000

23

Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

350 000

fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

270 000

fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

61 000 000

fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 790 000

fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000

1590

Kirkelig administrasjon

71

Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med

2 500 000

fra kr 203 430 000 til kr 205 930 000

74

Tilskudd til Oslo domkirke, forhøyes med

2 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 177 870 000 til kr 187 870 000

76

(Ny) Oppgradering og sikring av kirker som kulturminner, bevilges med

52 000 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 900 000

fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

53 900 000

fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

25 400 000

fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 780 000

fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 685 000

fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

103 882 000

fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 317 000

fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med

1 175 000

fra kr 66 267 000 til kr 65 092 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

64 704 000

fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 400 000

fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 912 000

fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

7 380 000

fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

167 298 000

fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 128 000

fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 867 000

fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

49 457 000

fra kr 1 048 559 000 til kr 1 098 016 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

18 182 000

fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

57 970 000

fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 657 000

fra kr 977 565 000 til kr 986 222 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 287 000

fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

264 048 000

fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 765 000

fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

19 000 000

fra kr 40 920 000 til kr 59 920 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

110 000 000

fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000

74

(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med

533 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet, forhøyes med

108 600 000

fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

940 000 000

fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 900 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 673 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

1 224 000

fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

182 228 000

fra kr 4 661 211 000 til kr 4 843 439 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

100 419 000

fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

59 604 000

fra kr 532 741 000 til kr 592 345 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

64 890 000

fra kr 1 105 890 000 til kr 1 041 000 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 280 000

fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

834 011 000

fra kr 17 889 849 000 til kr 18 723 860 000

2421

Innovasjon Norge

74

(Ny) Markedsføring av Norge, bevilges med

55 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-3 565 492 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 398 155 000

3 Avskrivninger

678 077 000

4 Renter av statens kapital

55 000 000

5 Til investeringsformål

923 509 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

-533 999 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

16 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 279 000 000

32

Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-100 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

100 000 000

Sum

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-521 420 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

412 040 000

3 Avskrivninger

93 764 000

4 Renter av statens kapital

25 393 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

27 847 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

18 000 000

fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

227 000 000

fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 600 000

fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

800 000 000

fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 650 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

120 000 000

fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med

59 800 000

fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

100 000 000

fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000

73

Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

fra kr 281 880 000 til kr 274 880 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 550 000 000

fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000

2655

Uførhet

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 079 000 000

fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000

73

(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med

13 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

125 000 000

fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000

2690

Diverse utgifter

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med

30 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

18 000 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 892 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

195 900 000

fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

66 000 000

fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

61 000 000

fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000

3200

Kunnskapsdepartementet

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med

1 805 000

fra kr 1 805 000 til kr 0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 285 000

fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 000

fra kr 10 000 til kr 0

2

Salgsinntekter m.v., nedsettes med

900 000

fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

37 240 000

fra kr 37 250 000 til kr 10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

689 000

fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

4

Gebyr - vaktselskap, nedsettes med

10 000 000

fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000

6

Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med

5 618 000

fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000

8

Gebyr - ID-kort, nedsettes med

14 250 000

fra kr 14 250 000 til kr 0

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3

Diverse inntekter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, forhøyes med

21 850 000

fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter, nedsettes med

162 000

fra kr 162 000 til kr 0

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 789 000

fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 534 000

fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med

1 500 000

fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

7 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

9 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med

200 000

fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000

3711

Ernæring og mattrygghet

2

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

200 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000

4

Gebyrinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000

5

Oppdragsinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 151 000

fra kr 79 887 000 til kr 78 736 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 095 000

fra kr 21 447 000 til kr 25 542 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

19 275 000

fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

52 000 000

fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

69 930 000

fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

1 190 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

5 800 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 300 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

5 115 000

fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

12 060 000

fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med

25 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, forhøyes med

38 882 000

fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, forhøyes med

19 609 000

fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning, nedsettes med

1 400 000

fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

533 000

fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

4 409 000

fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

697 800 000

fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

80 751 000

fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

18 750 000

fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000

95

(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med

40 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

167 500 000 000

2 Driftsutgifter

-31 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4 Avskrivninger

-16 500 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 700 000 000

Sum

110 600 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

100 000 000

fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med

142 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

10 126 000

fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

100 000 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 168 991 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

15 000 000

fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

75 000 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 625 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

345 000 000

fra kr 12 325 000 000 til kr 11 980 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

235 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 7 765 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

101 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 599 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer, nedsettes med

117 000 000

fra kr 233 000 000 til kr 116 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

6 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 4 749 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med

90 000 000

fra kr 1 236 000 000 til kr 1 146 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

72

(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med

10 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

71

Vinmonopolavgift, nedsettes med

8 000 000

fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

71

Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med

6 000 000

fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000

74

Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med

69 200 000

fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

3 700 000

fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

2 257 000

fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med

27 000 000

fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

96 000 000

fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, forhøyes med

93 500 000

fra kr 53 000 000 til kr 146 500 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

500 550 000

fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

(Ny) Utbytte, bevilges med

138 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, nedsettes med

15 800 000

fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

1 900 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

40 000 000

fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, forhøyes med

11 830 000

fra kr 750 000 til kr 12 580 000

5652

Renter og utbytte Statskog SF

85

Utbytte, forhøyes med

6 300 000

fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

6 356 000 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 16 302 200 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, nedsettes med

146 000 000

fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, forhøyes med

535 000 000

fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, forhøyes med

55 000 000

fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

19 600 000

fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

2

Dividende, nedsettes med

15 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

20 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000

3

Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000

Forslag 15

I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

5,95 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,66 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

10,17 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

17,35 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,88 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

II

Eksisterende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Forslag 16

I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på tobakkvarer (kap. 5531 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,27

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,27

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,27

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,92

per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,92

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0345

per stk.

II

Eksisterende annet, tredje og fjerde ledd blir nytt tredje, fjerde og femte ledd.

Forslag 17

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på motorvogner mv. I. Engangsavgift (kap. 5536 post 71) gjøres følgende endring:

§ 4 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Sjablongmessig reduksjon i avgiften for elektromotor og batteripakke settes til 50 pst. for plug-in hybridbiler og 30 pst. for øvrige hybridbiler.

Forslag 18

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på motorvogner mv. I. Engangsavgift (kap. 5536 post 71) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal motorsykler inngå i avgiftsgruppe A.

Forslag 19

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på båtmotorer (kap. 5537 post 71) gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Avgiften bortfaller fra 1. juli 2011.

II

Eksisterende andre ledd blir nytt tredje ledd.

Forslag 20

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70) gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 bortfaller avgiftsplikten.

II

Gjeldende annet ledd blir nytt tredje ledd. Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake i statsbudsjettet for 2012 med en bevilgning som legger til rette for en satsing og videreutvikling av et nasjonalt senter for sykehjemsmedisin med utgangspunkt i arbeidet som gjøres ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen umiddelbart om å iverksette de foreslåtte forbedringer ved Storskog grensestasjon slik disse er skissert i rapporten fra politiet i Øst-Finnmark, tilsvarende kostnader på 23 mill. kroner.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen endre finansiering av fagskolene slik at de blir finansiert etter sist kjente antall studieplasser.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for pasientreiser til Nav, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for TNF-hemmere og Tysabri til folketrygden, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen sørge for at langtidsvirkende insulin innlemmes i ordningen med blå resept fra 1. januar 2012.

Forslag 27

Stortinget ber regjeringen sørge for at kombinasjonspreparater for behandling av KOLS innlemmes i ordningen med forhåndsgodkjent refusjon, senest fra 1. januar 2012.

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen heve bagatellgrensen for legemidler betydelig i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, fremme forslag om å innføre en årlig indeksregulering av barnetrygden.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 30

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,083 per liter.

Forslag fra Høyre og Venstre:

Forslag 31

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om veibruksavgift på autodiesel for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel):

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,62,

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,67,

  • 3. annen mineralolje: kr 3,67,

§ 6 skal lyde:

Det gis fritak eller ytes tiskudd for avgift for andel biodiesel i mineraloljen, dersom andelen biodiesel utgjør 70 prosent eller mer.

Någjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

Forslag fra Høyre:

Forslag 32

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

6 190 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 884 000

fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 800 000

fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

21 100 000

fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 274 000 000

152

Bistand til Midtøsten

78

Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 190 500 000 til kr 185 500 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

3 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000

73

Kultur, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 106 000 000 til kr 76 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 172 500 000 til kr 146 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

14 600 000

fra kr 135 000 000 til kr 120 400 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med

2 400 000

fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med

15 500 000

fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

5 500 000

fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med

6 292 000

fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med

8 200 000

fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

53 192 000

fra kr 1 803 615 000 til kr 1 856 807 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med

22 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med

84 000 000

fra kr 864 200 000 til kr 780 200 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 80 000 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 453 000

fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

821 000

fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 648 000

fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

250 000

fra kr 13 358 000 til kr 13 608 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med

11 125 000

fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

3 500 000

fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

3 186 000

fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

142 000 000

fra kr 1 135 374 000 til kr 1 277 374 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

15 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 099 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 245 941 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 463 000

fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 468 000

fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

179 000

fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

2 000 000

fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

59 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 78 000 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

8 000 000

fra kr 30 400 000 til kr 22 400 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund, nedsettes med

30 000 000

fra kr 184 951 000 til kr 154 951 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

500 000

fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000

76

Raftostiftelsen, forhøyes med

500 000

fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 15 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med

3 500 000

fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

33 954 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 189 196 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

465 000

fra kr 879 958 000 til kr 880 423 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

78 789 000

fra kr 78 789 000 til kr 0

51

(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med

97 932 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

1 747 000

fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, nedsettes med

56 393 000

fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

28 043 000

fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

7 004 000

fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

61 005 000

fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

488 000

fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000

75

UNESCO, nedsettes med

2 812 000

fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

50 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 110 000 000

83

(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med

18 000 000

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med

14 112 000

fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med

9 403 000

fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 385 000

fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

2 685 000

fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med

30 000 000

fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

570 000

fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

8 148 000

fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 093 000

fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000

334

Film- og medieformål

51

(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med

10 000 000

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

50 000 000

fra kr 281 374 000 til kr 231 374 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 267 000

fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 460 000

fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 500 000

fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 22 271 000 til kr 27 271 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

129 697 000

fra kr 9 298 192 000 til kr 9 427 889 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 100 000

fra kr 164 389 000 til kr 168 489 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

5 500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 899 426 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 750 000

fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 900 000

fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

27 400 000

fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 786 000

fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000

470

Fri rettshjelp

71

Fritt rettsråd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

8 500 000

fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000

471

Statens erstatningsansvar

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

838 000

fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000

476

Førstelinjerettshjelp

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

8 337 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

2 750 000

fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 013 000

fra kr 707 569 000 til kr 730 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

45 813 000

fra kr 1 935 875 000 til kr 1 890 062 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

4 750 000

fra kr 51 000 000 til kr 46 250 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

14 505 000

fra kr 239 885 000 til kr 225 380 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

7 788 000

fra kr 507 187 000 til kr 499 399 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med

8 500 000

fra kr 111 857 000 til kr 120 357 000

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 825 000

fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

465 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 086 850 000

63

(Ny) Petroleum i nord, bevilges med

50 000 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 459 750 000 til kr 461 750 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

560 300 000

fra kr 94 929 757 000 til kr 94 369 457 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

75 000 000

fra kr 25 934 249 000 til kr 25 859 249 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

378 500 000

fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

90 200 000

fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 600 000

fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

50 800 000

fra kr 1 273 700 000 til kr 1 222 900 000

587

Statens bygningstekniske etat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 700 000

fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 400 000

fra kr 164 690 000 til kr 172 090 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000

70

Tilskudd, forhøyes med

3 000 000

fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med

31 000 000

fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

41 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 606 910 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 900 000

fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000

612

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

61 000 000

fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

17 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

52 000 000

fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 200 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000 000

fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

271 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 6 982 490 000

77

(Ny) Yrkesopplæring på arbeidsplassen, bevilges med

10 000 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 000 000

fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 427 500 000 til kr 442 500 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, forhøyes med

132 000 000

fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 540 000

fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med

2 540 000

fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

38 000 000

fra kr 517 925 000 til kr 555 925 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

21 250 000

fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000

711

Ernæring og mattrygghet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

200 000

fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000

718

Rusmiddelforebygging

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med

13 100 000

fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

13 100 000

fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

7 100 000

fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000

70

Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med

7 300 000

fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 500 000

fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

49 500 000

fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

862 600 000

fra kr 42 044 403 000 til kr 42 907 003 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

301 200 000

fra kr 14 669 420 000 til kr 14 970 620 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

228 300 000

fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

203 400 000

fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 000 000

fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000

70

Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med

1 000 000

fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 600 000

fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

2 000 000

fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

77 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 267 088 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

25 000 000

fra kr 61 869 000 til kr 86 869 000

764

Psykisk helse

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

7 400 000

fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000

79

Andre tilskudd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 937 000

fra kr 179 939 000 til kr 181 876 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

56 525 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 248 347 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

39 840 000

fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

35 648 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 592 421 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

44 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 393 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med

2 000 000

fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

8 000 000

fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

8 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000

73

(Ny) Støtte til kontingentbetaling til deltakelse i fritidsaktiviteter, bevilges med

10 000 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

52 000 000

fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

73 730 000

fra kr 229 077 000 til kr 302 807 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

14 000 000

fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 500 000

fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 666 000

fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000 000

fra kr 1 646 600 000 til kr 1 446 600 000

928

Skattefunn

71

(Ny) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats gjennom Skattefunn, bevilges med

40 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(Ny) Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

106 400 000

960

Raufoss ASA

71

(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med

8 000 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 666 000

fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

34 000 000

fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000

70

Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med

15 000 000

fra kr 43 300 000 til kr 58 300 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

4 040 000

fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 300 000

fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

40 000 000

fra kr 1 083 153 000 til kr 1 043 153 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

150 000 000

fra kr 2 283 500 000 til kr 2 133 500 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med

310 000 000

fra kr 7 810 119 000 til kr 7 500 119 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

2 300 000

fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000

1320

Statens vegvesen

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

30 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

310 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 808 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

13 800 000

fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000

63

(Ny) Fylkesveier, tilskudd til fylkeskommunene, bevilges med

100 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

20 000 000

fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med

200 000 000

fra kr 513 600 000 til kr 713 600 000

95

(Ny) Infrastrukturfond, kapitalinnskudd, bevilges med

50 000 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

40 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 4 963 000 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med

100 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 245 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 300 000

fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

750 000

fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 500 000

fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

51

Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med

750 000

fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

57 200 000

fra kr 279 644 000 til kr 336 844 000

1429

Riksantikvaren

50

Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

45 000 000

fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000

90

(Ny) Fond for miljøvennlig teknologi, kapitalinnskudd, bevilges med

5 000 000 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

14 666 000

fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

70

(Ny) Kompensasjon, bevilges med

235 000 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

2 000 000

fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

650 000

fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000

23

Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

350 000

fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

270 000

fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

61 000 000

fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 790 000

fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 900 000

fra kr 293 900 000 til kr 300 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

53 900 000

fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

25 400 000

fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 780 000

fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 685 000

fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

103 882 000

fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 317 000

fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med

3 825 000

fra kr 66 267 000 til kr 70 092 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

64 704 000

fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 400 000

fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 912 000

fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

7 380 000

fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

167 298 000

fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 128 000

fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 867 000

fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

94 457 000

fra kr 1 048 559 000 til kr 1 143 016 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

18 182 000

fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

57 970 000

fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med

34 052 000

fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

94 408 000

fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

18 657 000

fra kr 977 565 000 til kr 996 222 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 287 000

fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

264 048 000

fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 765 000

fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

19 000 000

fra kr 40 920 000 til kr 59 920 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

110 000 000

fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000

74

(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med

533 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet, forhøyes med

108 600 000

fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

940 000 000

fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 315 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 088 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

1 224 000

fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

170 628 000

fra kr 4 661 211 000 til kr 4 831 839 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

100 419 000

fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

53 404 000

fra kr 532 741 000 til kr 586 145 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

66 090 000

fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 800 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 280 000

fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

808 611 000

fra kr 17 889 849 000 til kr 18 698 460 000

2421

Innovasjon Norge

51

Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med

125 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 135 000 000

91

(Ny) Lån til såkornkapitalfond, bevilges med

500 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-3 565 492 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 398 155 000

3 Avskrivninger

678 077 000

4 Renter av statens kapital

55 000 000

5 Til investeringsformål

923 509 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

-533 999 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

16 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 279 000 000

32

Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-100 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

100 000 000

Sum

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-521 420 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

412 040 000

3 Avskrivninger

93 764 000

4 Renter av statens kapital

25 393 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

27 847 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

18 000 000

fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

227 000 000

fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 600 000

fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

800 000 000

fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

210 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 640 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

120 000 000

fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med

59 800 000

fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

100 000 000

fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000

73

Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 550 000 000

fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000

2655

Uførhet

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 079 000 000

fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000

73

(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med

13 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

125 000 000

fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med

20 000 000

fra kr 2 870 000 000 til kr 2 890 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000

2690

Diverse utgifter

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med

30 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

500 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 910 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

195 900 000

fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

66 000 000

fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

61 000 000

fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000

3200

Kunnskapsdepartementet

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med

1 805 000

fra kr 1 805 000 til kr 0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 285 000

fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 000

fra kr 10 000 til kr 0

2

Salgsinntekter m.v., nedsettes med

900 000

fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

37 240 000

fra kr 37 250 000 til kr 10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

689 000

fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

4

Gebyr - vaktselskap, nedsettes med

10 000 000

fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000

6

Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med

5 618 000

fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000

8

Gebyr - ID-kort, nedsettes med

14 250 000

fra kr 14 250 000 til kr 0

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3

Diverse inntekter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, forhøyes med

21 850 000

fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter, nedsettes med

162 000

fra kr 162 000 til kr 0

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 789 000

fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

58 034 000

fra kr 1 274 400 000 til kr 1 216 366 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med

1 500 000

fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

7 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

9 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med

200 000

fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000

3711

Ernæring og mattrygghet

2

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

200 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000

4

Gebyrinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000

5

Oppdragsinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

20 099 000

fra kr 79 887 000 til kr 99 986 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 212 000

fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

19 275 000

fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

52 000 000

fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

58 730 000

fra kr 136 900 000 til kr 195 630 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

1 190 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

5 300 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 800 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

5 115 000

fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

12 060 000

fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med

25 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, forhøyes med

38 882 000

fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, forhøyes med

19 609 000

fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning, nedsettes med

1 400 000

fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

533 000

fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

4 409 000

fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

697 800 000

fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

80 751 000

fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

18 750 000

fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000

95

(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med

40 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

167 500 000 000

2 Driftsutgifter

-31 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4 Avskrivninger

-16 500 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 700 000 000

Sum

110 600 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

100 000 000

fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000

5445

Statsbygg

30

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

200 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med

142 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

10 126 000

fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

385 000 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 168 706 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

71 000 000

fra kr 1 800 000 000 til kr 1 729 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

15 000 000

fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

1 000 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 699 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

100 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 8 100 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

1 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 699 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

2 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 398 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

60 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 760 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

26 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 4 729 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 883 000 000 til kr 1 848 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

72

(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med

10 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

71

Vinmonopolavgift, nedsettes med

8 000 000

fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

71

Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med

6 000 000

fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000

74

Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med

69 200 000

fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

3 700 000

fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

2 257 000

fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med

27 000 000

fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

96 000 000

fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

500 550 000

fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

(Ny) Utbytte, bevilges med

138 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, forhøyes med

189 000 000

fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, nedsettes med

15 800 000

fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

1 900 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

40 000 000

fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, forhøyes med

11 830 000

fra kr 750 000 til kr 12 580 000

5652

Renter og utbytte Statskog SF

85

Utbytte, forhøyes med

6 300 000

fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

7 106 000 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 17 052 200 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, nedsettes med

146 000 000

fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, forhøyes med

535 000 000

fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, forhøyes med

55 000 000

fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

19 600 000

fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

2

Dividende, nedsettes med

15 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

20 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000

3

Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000

Forslag 33

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 annet ledd nr. 2 og § 1 annet ledd oppheves.

Gjeldende tredje ledd blir nytt annet ledd.

Forslag 34

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. for budsjetterminen 2011 gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter:

 • a. alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,76,

 • b. saft laget av frukt og bær som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 1,38,

 • c. sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l.: kr 16,83.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen doble antallet narkotikahunder i politiet fra 70 til 140 for bl.a. bedre å kunne bekjempe og forebygge narkotikamisbruk i kriminalomsorgen og ved skoler.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål på 50 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen etablere et fond for miljøvennlig teknologi på 5 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.

Forslag 38

Stortinget samtykker i at det spares inn 300 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2011. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 300 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 200 mill. kroner til kapittel 2309.

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen

 • styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats på 500 kroner fjernes,

 • styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader, begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer per år.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10 000 kroner pr. ansatt.

Forslag 41

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

For naturgass og LPG til gasskraftverk skal det betales avgift med kr 48 per Sm3 naturgass.

Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

Forslag 42

Stortingsvedtak om avgift på plastposer

§ 1 Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastposer med kr 1 pr. pose.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på plastposer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. Nato og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

  • 4. kommer i retur til produsents eller importørs lager

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Forslag 43

Stortinget ber regjeringen på egnet måte ta initiativ med sikte på å endre praksisen med å inkludere flyktningtiltak i Norge som en del av bistandsbudsjettet, og legge til rette for at Stortinget gis anledning til å debattere dette i sin fulle bredde.

Forslag 44

Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å fjerne forskjellsbehandlingen med tanke på fødselstidspunkt for barns rett til barnehageplass, slik at retten til barnehageplass gjøres gjeldende for alle barn fra fylte ett år.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 45

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

6 190 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 884 000

fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 800 000

fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

21 100 000

fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 363 000 000

152

Bistand til Midtøsten

78

Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

3 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

4 600 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 400 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med

2 400 000

fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med

15 500 000

fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

5 500 000

fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med

6 292 000

fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med

8 200 000

fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

115 892 000

fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med

22 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 453 000

fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

821 000

fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 648 000

fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 250 000

fra kr 13 358 000 til kr 17 608 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med

11 125 000

fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

3 500 000

fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med

20 000 000

fra kr 9 705 000 til kr 29 705 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

3 186 000

fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

55 000 000

fra kr 1 135 374 000 til kr 1 190 374 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

15 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 799 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 242 641 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 463 000

fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 468 000

fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

179 000

fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000

82

(Ny) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med

50 000 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

12 000 000

fra kr 146 168 000 til kr 158 168 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

37 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 100 000 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 659 685 000 til kr 661 685 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

1 500 000

fra kr 5 696 000 til kr 7 196 000

76

Raftostiftelsen, forhøyes med

500 000

fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 81 278 000 til kr 101 278 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 3 896 000 til kr 2 896 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med

3 500 000

fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

122 954 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 278 196 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

17 465 000

fra kr 879 958 000 til kr 897 423 000

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med

5 000 000

fra kr 70 249 000 til kr 75 249 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

78 789 000

fra kr 78 789 000 til kr 0

51

(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med

97 932 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

1 747 000

fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, nedsettes med

56 393 000

fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

28 043 000

fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 181 930 000 til kr 1 201 930 000

286

Forskningsfond

95

Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med

25 000 000 000

fra kr 3 000 000 000 til kr 28 000 000 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

7 004 000

fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

61 005 000

fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

488 000

fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000

75

UNESCO, nedsettes med

2 812 000

fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000

315

Frivillighetsformål

83

(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med

18 000 000

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 171 000 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med

14 112 000

fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med

9 403 000

fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 385 000

fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

2 685 000

fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med

30 000 000

fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

570 000

fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

8 148 000

fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

16 500 000

fra kr 859 277 000 til kr 875 777 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 093 000

fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000

334

Film- og medieformål

51

(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med

10 000 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 267 000

fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 460 000

fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 500 000

fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

54 697 000

fra kr 9 298 192 000 til kr 9 352 889 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 100 000

fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med

19 500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 874 426 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 750 000

fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 900 000

fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

27 400 000

fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 786 000

fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000

470

Fri rettshjelp

71

Fritt rettsråd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

8 500 000

fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000

471

Statens erstatningsansvar

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

838 000

fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000

476

Førstelinjerettshjelp

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

8 337 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

2 750 000

fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

33 013 000

fra kr 707 569 000 til kr 740 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

7 813 000

fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med

2 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

9 505 000

fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med

3 512 000

fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 825 000

fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

120 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 431 850 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 459 750 000 til kr 456 750 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

711 500 000

fra kr 94 929 757 000 til kr 95 641 257 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med

30 000 000

fra kr 2 097 000 000 til kr 2 067 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

24 000 000

fra kr 25 934 249 000 til kr 25 958 249 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

378 500 000

fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

90 200 000

fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 100 000

fra kr 47 000 000 til kr 43 900 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

72 300 000

fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000

587

Statens bygningstekniske etat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 700 000

fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 164 690 000 til kr 167 090 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000

70

Tilskudd, forhøyes med

3 000 000

fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med

31 000 000

fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

88 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 653 910 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 900 000

fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000

612

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

61 000 000

fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

17 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

52 000 000

fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 200 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000 000

fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 179 150 000 til kr 184 150 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 52 760 000 til kr 60 760 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 78 350 000 til kr 75 350 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

252 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 7 001 490 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 000 000

fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 427 500 000 til kr 437 500 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, forhøyes med

132 000 000

fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 540 000

fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med

2 540 000

fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

21 250 000

fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000

711

Ernæring og mattrygghet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

200 000

fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000

718

Rusmiddelforebygging

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med

13 100 000

fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

13 100 000

fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

7 100 000

fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000

70

Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med

7 300 000

fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 500 000

fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

49 500 000

fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

863 600 000

fra kr 42 044 403 000 til kr 42 908 003 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

301 700 000

fra kr 14 669 420 000 til kr 14 971 120 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

228 300 000

fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

203 400 000

fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 000 000

fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000

70

Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med

1 000 000

fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 600 000

fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

2 000 000

fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

7 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 197 088 000

71

Frivillig arbeid mv., forhøyes med

1 000 000

fra kr 23 906 000 til kr 24 906 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000

60

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, forhøyes med

20 000 000

fra kr 9 205 000 til kr 29 205 000

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000

763

Rustiltak

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

50 000 000

fra kr 165 394 000 til kr 215 394 000

72

Kompetansesentra mv., forhøyes med

10 000 000

fra kr 88 859 000 til kr 98 859 000

764

Psykisk helse

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med

5 500 000

fra kr 392 363 000 til kr 397 863 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

20 000 000

fra kr 31 262 000 til kr 51 262 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

7 400 000

fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000

79

Andre tilskudd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 937 000

fra kr 179 939 000 til kr 181 876 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

31 525 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 273 347 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

39 840 000

fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med

7 500 000

fra kr 48 460 000 til kr 55 960 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

37 148 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 590 921 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

15 000 000

fra kr 202 860 000 til kr 217 860 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med

15 000 000

fra kr 129 954 000 til kr 144 954 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

82 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 355 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med

2 000 000

fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

8 000 000

fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

5 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 235 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med

20 000 000

fra kr 25 737 000 til kr 45 737 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

52 000 000

fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

88 830 000

fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

5 500 000

fra kr 48 537 000 til kr 54 037 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 202 805 000 til kr 212 805 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

14 000 000

fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 500 000

fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 666 000

fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

220 000 000

fra kr 1 646 600 000 til kr 1 426 600 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(Ny) Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

106 400 000

960

Raufoss ASA

71

(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med

8 000 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 666 000

fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

34 000 000

fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

4 040 000

fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 300 000

fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

2 300 000

fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

4 000 000

fra kr 7 170 100 000 til kr 7 174 100 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

30 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

110 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 608 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

13 800 000

fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

20 000 000

fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000

1330

Særskilte transporttiltak

71

(Ny) Belønningsordning gang- og sykkelvei, bevilges med

50 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

50 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 4 973 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

10 000 000

fra kr 3 875 200 000 til kr 3 885 200 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 300 000

fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 750 000

fra kr 153 405 000 til kr 156 155 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 500 000

fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata, forhøyes med

3 000 000

fra kr 159 958 000 til kr 162 958 000

51

Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med

750 000

fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

72 200 000

fra kr 279 644 000 til kr 351 844 000

74

Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med

2 500 000

fra kr 23 693 000 til kr 26 193 000

1429

Riksantikvaren

50

Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

47 000 000

fra kr 216 212 000 til kr 263 212 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

14 666 000

fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

70

(Ny) Kompensasjon, bevilges med

235 000 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

2 000 000

fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

650 000

fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000

23

Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

350 000

fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

270 000

fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

61 000 000

fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 790 000

fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000

1590

Kirkelig administrasjon

71

Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med

3 000 000

fra kr 203 430 000 til kr 206 430 000

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med

10 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 20 000 000

74

Tilskudd til Oslo domkirke, forhøyes med

2 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 177 870 000 til kr 187 870 000

76

(Ny) Lokal omstilling ifm stat/kirkeforliket og styrking av gravferds-forvaltningens kompetanse, bevilges med

2 000 000

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 858 285 000 til kr 873 285 000

1592

Nidaros domkirke m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 53 023 000 til kr 68 023 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 297 600 000 til kr 299 600 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 900 000

fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

53 900 000

fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

25 400 000

fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 780 000

fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 685 000

fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

103 882 000

fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 317 000

fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med

1 175 000

fra kr 66 267 000 til kr 65 092 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

64 704 000

fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 400 000

fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 912 000

fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

7 380 000

fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

167 298 000

fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 128 000

fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 867 000

fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

44 457 000

fra kr 1 048 559 000 til kr 1 093 016 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

18 182 000

fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

57 970 000

fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med

34 052 000

fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

94 408 000

fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 343 000

fra kr 977 565 000 til kr 971 222 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 287 000

fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

264 048 000

fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 765 000

fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 40 920 000 til kr 39 920 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

110 000 000

fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000

74

(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med

533 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet, forhøyes med

108 600 000

fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

940 000 000

fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 350 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 123 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

1 224 000

fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

170 628 000

fra kr 4 661 211 000 til kr 4 831 839 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

100 419 000

fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

57 404 000

fra kr 532 741 000 til kr 590 145 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

66 090 000

fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 800 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 280 000

fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

808 611 000

fra kr 17 889 849 000 til kr 18 698 460 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

10 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 490 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-3 565 492 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 398 155 000

3 Avskrivninger

678 077 000

4 Renter av statens kapital

55 000 000

5 Til investeringsformål

923 509 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

-533 999 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 269 000 000

32

Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-100 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

100 000 000

Sum

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-521 420 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

412 040 000

3 Avskrivninger

93 764 000

4 Renter av statens kapital

25 393 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

27 847 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

18 000 000

fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

227 000 000

fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

154 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 559 000 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 600 000

fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

800 000 000

fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 650 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

120 000 000

fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med

59 800 000

fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

100 000 000

fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000

73

Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 550 000 000

fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000

2655

Uførhet

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 079 000 000

fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000

73

(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med

13 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

125 000 000

fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000

2690

Diverse utgifter

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med

30 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

40 000 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 870 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

195 900 000

fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

66 000 000

fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

61 000 000

fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000

3200

Kunnskapsdepartementet

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med

1 805 000

fra kr 1 805 000 til kr 0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 285 000

fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 000

fra kr 10 000 til kr 0

2

Salgsinntekter m.v., nedsettes med

900 000

fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

37 240 000

fra kr 37 250 000 til kr 10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

689 000

fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

4

Gebyr - vaktselskap, nedsettes med

10 000 000

fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000

6

Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med

5 618 000

fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000

8

Gebyr - ID-kort, nedsettes med

14 250 000

fra kr 14 250 000 til kr 0

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3

Diverse inntekter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, forhøyes med

21 850 000

fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter, nedsettes med

162 000

fra kr 162 000 til kr 0

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 789 000

fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 534 000

fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med

1 500 000

fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

7 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

9 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med

200 000

fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000

3711

Ernæring og mattrygghet

2

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

200 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000

4

Gebyrinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000

5

Oppdragsinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

20 099 000

fra kr 79 887 000 til kr 99 986 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 212 000

fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

19 275 000

fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

52 000 000

fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

69 930 000

fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

1 190 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

5 300 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 800 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

5 115 000

fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

12 060 000

fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med

25 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, forhøyes med

38 882 000

fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, forhøyes med

19 609 000

fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

40

Flom- og skredforebygging, forhøyes med

16 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 30 000 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning, nedsettes med

1 400 000

fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

533 000

fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

4 409 000

fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

697 800 000

fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

80 751 000

fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

18 750 000

fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000

95

(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med

40 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

167 500 000 000

2 Driftsutgifter

-31 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4 Avskrivninger

-16 500 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 700 000 000

Sum

110 600 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

100 000 000

fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med

142 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

10 126 000

fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

1 166 200 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 167 924 800 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

15 000 000

fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

3 300 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 696 700 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

140 000 000

fra kr 12 325 000 000 til kr 12 465 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

100 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 8 100 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, forhøyes med

149 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 849 000 000

72

Årsavgift, nedsettes med

50 000 000

fra kr 8 900 000 000 til kr 8 850 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

95 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 305 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

165 000 000

fra kr 7 700 000 000 til kr 7 865 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

60 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 760 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

264 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 5 019 000 000

5560

Avgift på plastposer

70

(Ny) Avgift på plastposer, bevilges med

400 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

72

(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med

10 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

71

Vinmonopolavgift, nedsettes med

8 000 000

fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

71

Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med

6 000 000

fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000

74

Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med

69 200 000

fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

3 700 000

fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

2 257 000

fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med

27 000 000

fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

96 000 000

fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, nedsettes med

53 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 0

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

500 550 000

fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

(Ny) Utbytte, bevilges med

138 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, forhøyes med

189 000 000

fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, nedsettes med

15 800 000

fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

1 900 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

40 000 000

fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, forhøyes med

11 830 000

fra kr 750 000 til kr 12 580 000

5652

Renter og utbytte Statskog SF

85

Utbytte, forhøyes med

6 300 000

fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

7 345 400 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 17 291 600 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, forhøyes med

74 500 000

fra kr 461 000 000 til kr 535 500 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, forhøyes med

535 000 000

fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

53 000 000

fra kr 135 100 000 000 til kr 135 047 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, forhøyes med

55 000 000

fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

19 600 000

fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

2

Dividende, nedsettes med

15 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

20 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000

3

Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000

Forslag 46

Stortinget ber regjeringen om å sikre at mindre tros- og livssynssamfunn blir omfattet av ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Forslag 47

Stortinget ber regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, herunder en eventuell presisering av hva som regnes som nullutslippsbil.

Forslag 48

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2011 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere enn 80 000 kroner.

Forslag 49

I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent Alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

6,94 per volumprosent og liter

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,1 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

11,69 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

20,24 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,53 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Forslag 50

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2011:

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

CO2-utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats

Vrakpantavgift

Avgiftsgruppe A

kr 1 300

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0-1150

kr 36,31

1 151-1 400

kr 79,14

1 401-1 500

kr 158,31

over 1 500

kr 184,11

0-65

kr 0

66-90

kr 466,00

91-130

kr 1 320,68

over 130

kr 2 751,42

Motorvogn med plikt til å dokumentere driv-stofforbruk og CO2-utslipp, og med

– utslipp 115 g/km og over

0-115

kr 0

kr 893 kr 2 082 og kr 3 341

116-135

kr 738

136-175

kr 893

176-245

kr 2 082

over 245

kr 3 341

– CO2-utslipp under 115 t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 115 t.o.m 50

kr 620

– CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

kr 738

Motorvogn uten plikt til å dokumentere driv-stofforbruk og CO2-utslipp

– bensindrevne

0-1 150

kr 14,10

1 151-1 750

kr 46,97

1 751-2 150

kr 110,25

over 2 150

kr 118,92

– ikke bensindrevne

0-1 150

kr 10,81

1 151-1 750

kr 38,36

1 751-2 150

kr 89,99

over 2 150

kr 93,61

Avgiftsgruppe B

kr 1 300

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe C

kr 1 300

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D

Avgiftsgruppe E

kr 0

Beltebiler

36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

Avgiftsgruppe F

kr 0

Motorsykler

kr 10 468 per stk.

0-11

kr 0

over 11

kr 465,84

0-125

kr 0

126-900

kr 35,95

over 900

kr 78,84

Avgiftsgruppe G

kr 1 300

Beltemotor-sykler

0-100

kr 14,75

101-200

kr 29,51

over 200

kr 58,99

0-20

kr 39,35

21-40

kr 78,66

over 40

kr 157,31

0-200

kr 3,08

201-400

kr 6,15

over 400

kr 12,29

Avgiftsgruppe H

kr 1 300

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatnings- drosje) eller for transport av funksjons-hemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

kr 1 300

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

kr 3 447 per stk.

Avgiftsgruppe J

kr 1 300

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

40 pst. av A

40 pst. av A

Forslag 51

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om årsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2011:

§ 2 første ledd ny bokstav g skal lyde:

motorvogner som er registrert etter 1. juli 2011, og som oppfyller avgassutslippskravnivåene i EURO V, eller som bare benytter elektrisitet til fremdrift (elbil), eller som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbil).

Forslag 52

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om veibruksavgift på autodiesel for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel):

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 0,48

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 0,53

  • 3. annen mineralolje: kr 0,53

  • 4. biodiesel; kr 0,24.

Forslag 53

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,21 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Forslag 54

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav a skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,59 per liter. For mineralolje som omfattes av Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff er avgiften kr 3,73 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 1,49 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,31 per liter.

Forslag fra Venstre:

Forslag 55

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

6 190 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 884 000

fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 800 000

fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000

71

Diverse tilskudd, forhøyes med

2 000 000

fra kr 34 861 000 til kr 36 861 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

108 600 000

fra kr 190 500 000 til kr 81 900 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

3 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000

164

Fred, forsoning og demokrati

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

115 892 000

fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 310 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 453 000

fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

821 000

fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 648 000

fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

250 000

fra kr 13 358 000 til kr 13 608 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 103 820 000 til kr 103 420 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

51

(Ny) Tilskudd til samarbeidstiltak mellom skole og barnevern, bevilges med

20 000 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med

11 125 000

fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

3 500 000

fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

3 186 000

fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

87 000 000

fra kr 1 135 374 000 til kr 1 222 374 000

22

(Ny) Tilskudd til kompetanse- og rekrutterings- og seniortiltak, lærere, bevilges med

200 000 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

15 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 499 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 237 341 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

42 263 000

fra kr 1 258 350 000 til kr 1 216 087 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 468 000

fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

400 000

fra kr 22 141 000 til kr 21 741 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med

600 000

fra kr 178 883 000 til kr 178 283 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000

fra kr 40 875 000 til kr 40 675 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

179 000

fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

2 000 000

fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 92 000 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 000 000

fra kr 30 400 000 til kr 27 400 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

500 000

fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000

76

Raftostiftelsen, forhøyes med

500 000

fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 15 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med

3 500 000

fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

388 154 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 543 396 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

8 465 000

fra kr 879 958 000 til kr 888 423 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

78 789 000

fra kr 78 789 000 til kr 0

51

(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med

97 932 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

1 747 000

fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, nedsettes med

56 393 000

fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

28 043 000

fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

107 100 000

fra kr 1 181 930 000 til kr 1 289 030 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

7 004 000

fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

61 005 000

fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

488 000

fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000

75

UNESCO, nedsettes med

2 812 000

fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, forhøyes med

25 000 000

fra kr 608 632 000 til kr 633 632 000

83

(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med

18 000 000

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med

14 112 000

fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med

9 403 000

fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 385 000

fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

2 685 000

fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med

30 000 000

fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

570 000

fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

8 148 000

fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

15 000 000

fra kr 99 039 000 til kr 114 039 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

15 000 000

fra kr 859 277 000 til kr 874 277 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 093 000

fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000

334

Film- og medieformål

51

(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med

10 000 000

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

20 600 000

fra kr 281 374 000 til kr 260 774 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 567 000

fra kr 327 262 000 til kr 321 695 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 460 000

fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 500 000

fra kr 3 318 708 000 til kr 3 302 208 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

53 397 000

fra kr 9 298 192 000 til kr 9 351 589 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 100 000

fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 894 426 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 750 000

fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 900 000

fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

27 400 000

fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 786 000

fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000

470

Fri rettshjelp

71

Fritt rettsråd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

8 500 000

fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000

471

Statens erstatningsansvar

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

838 000

fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000

476

Førstelinjerettshjelp

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

8 337 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

2 750 000

fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

53 013 000

fra kr 707 569 000 til kr 760 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

7 813 000

fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med

2 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

9 505 000

fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med

3 512 000

fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 825 000

fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

40 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 511 850 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 0

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 459 750 000 til kr 456 750 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

9 340 700 000

fra kr 94 929 757 000 til kr 85 589 057 000

69

(Ny) Kommunal selskapsskatt, bevilges med

9 200 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

317 200 000

fra kr 25 934 249 000 til kr 25 617 049 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

378 500 000

fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

15 200 000

fra kr 673 000 000 til kr 657 800 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 600 000

fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

72 300 000

fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

111 000 000

fra kr 1 377 400 000 til kr 1 488 400 000

587

Statens bygningstekniske etat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 700 000

fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 164 690 000 til kr 167 090 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000

22

Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med

25 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 0

70

Tilskudd, forhøyes med

3 000 000

fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med

31 000 000

fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

76 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 641 910 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 900 000

fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000

612

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

61 000 000

fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

17 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

52 000 000

fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 200 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000 000

fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 52 760 000 til kr 72 760 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

427 000 000

fra kr 7 253 490 000 til kr 6 826 490 000

77

(Ny) Yrkesopplæring på arbeidsplassen, bevilges med

10 000 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 000 000

fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 427 500 000 til kr 442 500 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, forhøyes med

132 000 000

fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 540 000

fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med

2 540 000

fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

21 250 000

fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000

711

Ernæring og mattrygghet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

200 000

fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000

718

Rusmiddelforebygging

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med

13 100 000

fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

13 100 000

fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

7 100 000

fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000

70

Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med

7 300 000

fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 500 000

fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

224 500 000

fra kr 371 783 000 til kr 596 283 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

862 600 000

fra kr 42 044 403 000 til kr 42 907 003 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

301 200 000

fra kr 14 669 420 000 til kr 14 970 620 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

228 300 000

fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

203 400 000

fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 000 000

fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000

70

Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med

1 000 000

fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 600 000

fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

2 000 000

fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

2 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 192 088 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

10 000 000

fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000

60

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, forhøyes med

50 000 000

fra kr 9 205 000 til kr 59 205 000

73

Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000

764

Psykisk helse

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

7 400 000

fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000

79

Andre tilskudd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000

782

Helseregistre

70

Tilskudd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 32 992 000 til kr 22 992 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 937 000

fra kr 179 939 000 til kr 183 876 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

7 875 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 312 747 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

39 840 000

fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

45 948 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 582 121 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

69 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 368 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 14 950 000 000 til kr 14 880 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med

2 000 000

fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 800 000

fra kr 14 896 000 til kr 20 696 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

8 000 000

fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

8 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

131 100 000

fra kr 3 411 000 000 til kr 3 279 900 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

88 830 000

fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

14 000 000

fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000

900

Nærings- og handelsdepartementet

22

(Ny) Regelråd, kan overføres, bevilges med

30 000 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 500 000

fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 666 000

fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

549 000 000

fra kr 1 646 600 000 til kr 1 097 600 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

75 000 000

fra kr 1 337 000 000 til kr 1 412 000 000

928

Ulønnet forskningsinnsats

71

(Ny) Tilskudd, kan overføres, bevilges med

40 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(Ny) Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

106 400 000

960

Raufoss ASA

71

(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med

8 000 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 666 000

fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 000 000

fra kr 304 350 000 til kr 368 350 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

4 040 000

fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 300 000

fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 083 153 000 til kr 1 013 153 000

70

Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 197 900 000 til kr 172 900 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med

12 000 000

fra kr 211 230 000 til kr 199 230 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

2 300 000

fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000

1320

Statens vegvesen

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

30 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

210 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 708 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

13 800 000

fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

20 000 000

fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 513 600 000 til kr 613 600 000

61

(Ny) Tilskudd til kollektivtransporttiltak i storbyområder, kan overføres, bevilges med

100 000 000

62

(Ny) Belønningsordning, sykkelveier, kan overføres, bevilges med

50 000 000

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med

20 600 000

fra kr 20 600 000 til kr 0

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

90 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 5 013 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

250 000 000

fra kr 3 875 200 000 til kr 4 125 200 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med

150 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 195 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 300 000

fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

750 000

fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 500 000

fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

51

Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med

750 000

fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

107 200 000

fra kr 279 644 000 til kr 386 844 000

31

Tiltak i friluftsområder, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 24 500 000 til kr 44 500 000

1429

Riksantikvaren

50

Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

45 000 000

fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 83 560 000 til kr 108 560 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

14 666 000

fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

70

(Ny) Kompensasjon, bevilges med

235 000 000

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 308 785 000 til kr 1 278 785 000

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 362 886 000 til kr 352 886 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

2 000 000

fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

27 650 000

fra kr 176 265 000 til kr 203 915 000

23

Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

350 000

fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

270 000

fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

61 000 000

fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 790 000

fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 900 000

fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

53 900 000

fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

25 400 000

fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 780 000

fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000

1638

Kjøp av klimakvoter

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med

215 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 200 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 685 000

fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 982 000

fra kr 2 608 550 000 til kr 2 673 532 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 317 000

fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med

3 825 000

fra kr 66 267 000 til kr 70 092 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

64 704 000

fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 400 000

fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 912 000

fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

7 380 000

fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

167 298 000

fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 128 000

fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 867 000

fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

44 457 000

fra kr 1 048 559 000 til kr 1 093 016 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

18 182 000

fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

57 970 000

fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med

34 052 000

fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

94 408 000

fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 343 000

fra kr 977 565 000 til kr 971 222 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 287 000

fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

264 048 000

fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 765 000

fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 40 920 000 til kr 39 920 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 88 100 000 til kr 98 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000

74

(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med

533 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet, forhøyes med

158 600 000

fra kr 976 000 000 til kr 1 134 600 000

60

(Ny) Tilskudd til utvikling av varmeenergi, kan overføres, bevilges med

50 000 000

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

890 000 000

fra kr 1 530 000 000 til kr 640 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 580 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 353 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

1 224 000

fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

202 828 000

fra kr 4 661 211 000 til kr 4 864 039 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

115 519 000

fra kr 2 793 512 000 til kr 2 909 031 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

59 604 000

fra kr 532 741 000 til kr 592 345 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

66 390 000

fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 500 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 280 000

fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

834 011 000

fra kr 17 889 849 000 til kr 18 723 860 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

30 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 510 000 000

51

Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med

66 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 76 000 000

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 372 800 000 til kr 402 800 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 285 000 000 til kr 315 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 0

91

(Ny) Lån til såkornkapitalfond, bevilges med

200 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-3 565 492 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 398 155 000

3 Avskrivninger

678 077 000

4 Renter av statens kapital

55 000 000

5 Til investeringsformål

923 509 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

-533 999 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

66 000 000

fra kr 263 000 000 til kr 329 000 000

32

Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

76 000 000

fra kr 1 253 570 000 til kr 1 177 570 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-100 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

100 000 000

Sum

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-521 420 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

412 040 000

3 Avskrivninger

93 764 000

4 Renter av statens kapital

25 393 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

27 847 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

18 000 000

fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

257 000 000

fra kr 14 163 000 000 til kr 14 420 000 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 600 000

fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 030 000 000

fra kr 12 900 000 000 til kr 11 870 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

210 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 640 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

120 000 000

fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med

59 800 000

fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

260 000 000

fra kr 31 980 000 000 til kr 31 720 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, forhøyes med

90 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 920 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

37 500 000

fra kr 555 000 000 til kr 592 500 000

73

Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 550 000 000

fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000

2655

Uførhet

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 079 000 000

fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000

73

(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med

13 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

125 000 000

fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000

2690

Diverse utgifter

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med

30 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

40 000 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 870 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

195 900 000

fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

66 000 000

fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

61 000 000

fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000

3100

Utenriksdepartementet

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene, nedsettes med

2 200 000

fra kr 62 400 000 til kr 60 200 000

3200

Kunnskapsdepartementet

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med

1 805 000

fra kr 1 805 000 til kr 0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 285 000

fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 000

fra kr 10 000 til kr 0

2

Salgsinntekter m.v., nedsettes med

900 000

fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

37 240 000

fra kr 37 250 000 til kr 10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

689 000

fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

4

Gebyr - vaktselskap, nedsettes med

10 000 000

fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000

6

Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med

15 218 000

fra kr 88 756 000 til kr 73 538 000

8

Gebyr - ID-kort, nedsettes med

14 250 000

fra kr 14 250 000 til kr 0

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3

Diverse inntekter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, forhøyes med

21 850 000

fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter, nedsettes med

162 000

fra kr 162 000 til kr 0

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 789 000

fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 534 000

fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 836 000

fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med

1 500 000

fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

7 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

9 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med

200 000

fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000

3711

Ernæring og mattrygghet

2

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

200 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000

4

Gebyrinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000

5

Oppdragsinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, forhøyes med

1 600 000 000

fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

41 299 000

fra kr 79 887 000 til kr 121 186 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 212 000

fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

19 275 000

fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

52 000 000

fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

69 930 000

fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

50 000 000

fra kr 397 800 000 til kr 347 800 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

1 190 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

6 000 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 100 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

5 115 000

fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

12 060 000

fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med

25 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

4634

Statens innkrevingssentral

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med

10 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 235 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, forhøyes med

38 882 000

fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, forhøyes med

19 609 000

fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning, nedsettes med

1 400 000

fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

533 000

fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

4 409 000

fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

697 800 000

fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

80 751 000

fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

18 750 000

fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000

95

(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med

40 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

167 500 000 000

2 Driftsutgifter

-31 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4 Avskrivninger

-16 500 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 700 000 000

Sum

110 600 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

100 000 000

fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med

142 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

10 126 000

fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

1 001 000 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 168 090 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 800 000 000 til kr 1 730 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 300 000 000 til kr 2 425 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

15 000 000

fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

296 300 000

fra kr 206 700 000 000 til kr 206 403 700 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

40 000 000

fra kr 12 325 000 000 til kr 12 285 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

500 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 8 500 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

16 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 684 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

120 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 280 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

580 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 2 280 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

522 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 5 277 000 000

5560

Avgift på plastposer

70

(Ny) Avgift, bevilges med

400 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift, nedsettes med

105 000 000

fra kr 5 700 000 000 til kr 5 595 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

72

(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med

10 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

71

Vinmonopolavgift, nedsettes med

8 000 000

fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

71

Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med

6 000 000

fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000

74

Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med

69 200 000

fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

3 700 000

fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

2 257 000

fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med

27 000 000

fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

96 000 000

fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

500 250 000

fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 300 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

(Ny) Utbytte, bevilges med

138 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, forhøyes med

189 000 000

fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, nedsettes med

15 800 000

fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

1 900 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

40 000 000

fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, forhøyes med

11 830 000

fra kr 750 000 til kr 12 580 000

5652

Renter og utbytte Statskog SF

85

Utbytte, forhøyes med

6 300 000

fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

6 587 100 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 16 533 300 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, nedsettes med

146 000 000

fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, forhøyes med

535 000 000

fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, nedsettes med

103 000 000

fra kr 94 620 000 000 til kr 94 517 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

405 000 000

fra kr 135 100 000 000 til kr 134 695 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, forhøyes med

55 000 000

fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

19 600 000

fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

2

Dividende, nedsettes med

15 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

20 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000

3

Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000

Forslag 56

Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Forslag 57

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, komme tilbake til Stortinget med forslag til en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende kan benytte minstefradrag på samme måte som privatpersoner.

Forslag 58

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel».

Forslag 59

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, om å legge fram en ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private bygg (materiellkostnader og arbeidskostnader) på inntil 50 000 kroner.

Forslag 60

Det gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

 • a) for gass 80 øre per standardkubikkmeter

 • b) for olje eller kondensat 80 øre per liter.

Forslag 61

Stortinget ber regjeringen øke grensen for tollfri import av varer fra utlandet til 500 kroner, samt etab-lere en ordning der beløpet jevnlig justeres med prisveksten.

Forslag 62

I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,21 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,95 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

11,13 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

19,28 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,91 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

II

Eksisterende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Forslag 63

Stortinget ber regjeringen snarest avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer.

Forslag 64

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

 • p) utrykningskjøretøy til politiet.

Forslag 65

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om grunnavgift på fyringsolje:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,983 per liter.

Forslag 66

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011 § 1:

Fra 1. juli 2011skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,69 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,79 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,41 per liter.

 • b) Bensin: kr 0,98 per liter.

 • c) Naturgass: kr 0,54 per standardkubikkmeter.

 • d) LPG: kr 0,76 per kg.

Forslag 67

Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011:

Arbeidsgiveravgift

ny § 4 og 5 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2011, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

§ 5 Særregler for nystartede bedrifter

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette, skal det for bedrifter som er startet etter 1. juli 2011 med inntil 5 ansatte, beregnes halv arbeidsgiveravgift i alle soner i inntil tre år etter første gangs registrering av bedriften.

Opprinnelig § 4 blir § 6 etc.

Trygdeavgift

§ 8 første ledd skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 10,7 pst.

Forslag 68

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, endre lov om domstolene (domstolloven) § 56 jf. § 70 annet ledd nr. 1 om at medlemmet må være under 70 år ved valgperiodens start, slik at også personer over 70 år kan fortsette som medlem i forliksrådet.

Forslag 69

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget, senest i statsbudsjettet for 2012, med en konkret og forpliktende fremdriftsplan for fengsel med lukkede fengselsplasser i Indre Salten/Fauske.

Forslag 70

Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny instruks for om tolkningen av utlendingsloven § 71 andre ledd tredje punktum som endres til også å inkludere spesialister (utlendingsforskriften § 6-2).

Forslag 71

Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.

Forslag 72

Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.

Forslag 73

Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.

Forslag 74

Stortinget ber regjeringen etablere ekstern eva-lue-ring og tilsyn av turnussystemet for medisinstudenter, samt sørge for at turnussystemet sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i deres utdanningsløp.

Forslag 75

Stortinget ber regjeringen etablere en ordning for enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse som gir mulighet for utsatt hjemreise etter fylte 18 år for å kunne fullføre et påbegynt utdanningsløp.

Forslag 76

Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.

Forslag 77

Stortinget ber regjeringen om å gå i dialog med Halden kommune med sikte på å etablere et kommunalt/statlig spleiselag for å bevare «Konservativen» i Halden.

Forslag 78

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om elektrifisering av norsk sokkel, med mål om en betydelig reduksjon av klimagassutslippene fra norsk petroleumsnæring.