4.15 Fradrag for fagforeningskontingent, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlem fra Venstre viser til at skattefradraget for fagforeningskontingent under den rød-grønne regjeringen har økt betydelig mye mer enn andre fradrags- og beløpsgrenser i skatteloven. Dette innebærer en uakseptabel forskjellsbehandling av skattytere, og dette medlem vil derfor redusere fradraget til det nivået det var på i forbindelse med regjeringen Bondevik IIs siste statsbudsjettforslag, 1 800 kroner pr. år.

Dette medlem viser til forslag om endring i skatteloven § 6-20 i Innst. 430 L (2010‑2011) og bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.