4.14 Fribeløp ved kjøp av aksjer i egen bedrift, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlem fra Venstre mener det er viktig at flest mulig skal kunne påvirke sin egen situasjon gjennom representasjon og demokratisk deltagelse. Medbestemmelse er også viktig når det gjelder eierskap i egen arbeidsplass, slik at man ikke bare er medarbeider, men også utvikler eierskap. Dette medlem viser til at slike ordninger er svært utbredt i mange andre land, og at resultatene der entydig viser økt produktivitet og dermed økt konkurransekraft.

Dette medlem mener at et viktig incitament til medeierskap vil være skattestimulans ved kjøp av aksjer i egen bedrift og vil heve fribeløpet til 10 000 kroner.

Dette medlem viser til forslag om endring i skatteloven § 5-14 i Innst. 430 L (2010‑2011) og bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.