4.22 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet, jf. kap. 5508 post 70

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. I Venstres alternative statsbudsjett for 2011 ble det foreslått en samlet omlegging fra rød til grønn skatt på om lag 5,6 mrd. kroner. Som et ledd i en slik omlegging foreslår dette medlem å øke CO2-avgiften på petroleumsvirksomhet på sokkelen til 80 øre pr. liter olje/standard kubikkmeter gass.

Dette medlem viser videre til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5508 post 70.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Det gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

  • a) for gass 80 øre per standardkubikkmeter

  • b) for olje eller kondensat 80 øre per liter.»