4.23 Bortfall av tollsatser, jf. kap. 5511 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår å fjerne toll for flere utviklingsland som eksporterer varer til Norge slik at de får et bedre grunnlag for å utvikle sin økonomi. Å bedre utviklingslandenes muligheter til å delta i den globale økonomien, er en forutsetning for å bringe mennesker ut av fattigdom på varig basis. Handel og økonomisk vekst er de sterkeste drivkreftene for å hente mennesker varig ut av fattigdom. Bare de siste 10 årene har flere hundre millioner mennesker gått fra absolutt fattigdom til økt velstand. Disse medlemmer ønsker å bidra til dette ved å innføre nulltoll for varer fra følgende tre land: Vietnam, Pakistan og Nigeria.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2011.»

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5511 post 70.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til innstillingen til Prop. 117 L (2010–2011) der disse medlemmer går imot regjeringens forslag til innføring av merverdiavgift på elektroniske (immaterielle) varer og tjenester fra utlandet. Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i denne innstillingens kapittel 19.