4.43 Avgift på sjokolade- og sukkervarer, jf. kap. 5555 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår grensehandelstiltak for å begrense handelslekkasjen ved å halvere avgiften på sjokolade og sukkervarer fra 1. juli 2011.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5555 post 70.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70) gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 bortfaller avgiftsplikten.

II

Gjeldende annet ledd blir nytt tredje ledd. Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.»