4.42 CO2-avgift på mineralske produkter, jf. kap. 5543 post 70

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at det i klimaforliket er et prinsipp at det kun skal benyttes ett virkemiddel for fastlandsindustrien, nemlig enten kvoter, avtaler eller avgift. Gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad har både kvoteplikt og en egen CO2-avgift, til tross for regjeringens politikk om å unngå dobbel virkemiddelbruk.

Disse medlemmer viser til Høyres alternative statsbudsjett for 2011, hvor disse medlemmer foreslo å halvere CO2-avgiften for gass brukt til oppvarming, industriproduksjon og transport.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 annet ledd nr. 2 og § 1 annet ledd oppheves.

Gjeldende tredje ledd blir annet ledd.»

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at regjeringen legger opp til å subsidiere CO2-utslippene fra gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad med en halv mrd. kroner. Kårstø og Mongstad slipper unna med 1/10 av CO2-avgiften som gjøres gjeldende for gasskraftverket på Snøhvit. Mongstad og Kårstø betaler fem øre i CO2-avgift per kubikkmeter gass, mens Snøhvit betaler 48 øre. Mongstad og Kårstø tildeles også gratiskvoter fra staten, mens på Snøhvit betaler de alle kvotene sine selv.

Disse medlemmer mener utslippssubsidieringen er et klart brudd på forurenser betaler-prinsippet, som regjeringen ellers er veldig opptatt av, og som er nedfelt i klimaforliket. Disse medlemmer vil derfor foreslå lik avgift for alle de tre gasskraftverkene.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

For naturgass og LPG til gasskraftverk skal det betales avgift med kr 48 per Sm3 naturgass.

Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er viktig at det legges til rette for økt bruk av klimavennlig biodrivstoff. Dette medlem viser til at Sverige har innført et avgiftssystem for drivstoff som i større grad enn det norske gjør biodrivstoff konkurransedyktig med vanlig diesel. Det svenske systemet innebærer en lavere veiavgift (autodieselavgift) og en høyere CO2-avgift.

Dette medlem viser til brev fra Finansdepartementet som svarer på spørsmål 38 fra Kristelig Folkeparti om hvordan en omlegging til det svenske avgiftsregimet for drivstoff vil se ut. Finansdepartementet skriver at veiavgiften (autodieselavgiften) med en omlegging til svensk avgiftsmodell vil reduseres fra 3,62 til 0,48 kroner per liter for fossil diesel og fra 1,81 til 0,24 kroner per liter for biodiesel. CO2-avgiften vil økes fra 0,59 til 3,73 kroner per liter. Den samlede avgiftsbelastningen på fossil diesel er den samme før og etter omleggingen, mens avgiftsbelastningen for biodiesel er vesentlig redusert.

Dette medlem mener at dette kan være en fremtidsrettet løsning for innretningen på avgiftene, og vil foreslå at en slik omlegging til svensk avgiftsmodell gjennomføres i Norge.

Dette medlem mener videre at en intensivert innsats for å få ned innenlandske klimagassutslipp også må få konsekvenser for innenlandsk flytrafikk. Det vil bli svært krevende å nå ambisiøse mål for klimagassreduksjoner i Norge med en fortsatt vekst i utslippene fra denne sektoren. Dette medlem mener at en avgiftsøkning som motsvarer en økt billettpris på 3 kroner pr. flyreise mellom Oslo og Bergen neppe bidrar sterkt i så måte, og vil derfor foreslå å øke CO2-avgiften på mineralolje brukt i innenlandsk flytrafikk ytterligere med 80 øre pr. liter utover prisjustering.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav a skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  • a) Mineralolje: kr 0,59 per liter. For mineralolje som omfattes av Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff er avgiften kr 3,73 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 1,49 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,31 per liter.»

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. I Venstres alternative statsbudsjett for 2011 ble det foreslått en samlet omlegging fra rød til grønn skatt på om lag 5,6 mrd. kroner. Som et ledd i en slik omlegging foreslår dette medlem å øke CO2-avgiften på mineralske produkter med 10 øre literen.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5543 post 70.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  • a) Mineralolje: kr 0,69 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,79 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,41 per liter.

  • b) Bensin: kr 0,98 per liter.

  • c) Naturgass: kr 0,54 per standardkubikkmeter.

  • d) LPG: kr 0,76 per kg.»