4.46 Avgifter til folketrygden, jf. kap. 5700 post 71 og post 72

Komiteens medlem fra Venstre ønsker en miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg å arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning. Som et ledd i en slik omstilling foreslår dette medlem å senke trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende til 10,7 pst. slik det var før regjeringen økte denne for å (over)finansiere bedre sosiale rettigheter for den samme gruppen. Videre foreslår dette medlem å avskaffe arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger fra 1. juli 2011 og innføre arbeidsgiveravgiftsreduksjon (halvering) for nystartede bedrifter på inntil 5 ansatte i 3 år samt å øke lønnsoppgaveplikten for frivillige organisasjoner til kr 10 000.

Dette medlem viser til forslag om endring i folketrygdloven i Innst. 430 L (2010–2011) og bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5700 postene 71 og 72.

Dette medlem fremmer videre følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011:

Arbeidsgiveravgift

ny § 4 og 5 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 01. juli 2011, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

§ 5 Særregler for nystartede bedrifter

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette, skal det for bedrifter som er startet etter 1. juli 2011 med inntil 5 ansatte, beregnes halv arbeidsgiveravgift i alle soner i inntil tre år etter første gangs registrering av bedriften.

Opprinnelig § 4 blir § 6 etc.

Trygdeavgift

§ 8 første ledd skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 10,7 pst.»