4.47 Arbeidsgiveravgift for nye lærlinger, jf. kap. 5700 post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til de store utfordringer konkurranseutsatt næringsliv har blant annet knyttet til høyt kostnadsnivå. Dette medlem er opptatt av å legge forholdene til rette for at bedrifter ikke velger bort inntak av nye lærlinger i denne situasjonen. Det er viktig å sikre trygghet for praktiske yrker og at fremtidige elever har tillit til at de får lærlingeplass når de trenger det. Det er også slik at manglende lærlingeplasser medfører økte kostnader for fylkeskommunene som da må opprette ordinær undervisning som kompensasjon. Dette medlem vil også understreke viktigheten av at det offentlige øker antall lærlinger.

Dette medlem foreslår at arbeidsgiveravgiften halveres for nye lærlinger med virkning fra 1. juli 2011.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i denne innstilling kapittel 19 under kap. 5700 post 72 og lovendringsforslag fremmet i Innst. 430 L (2010–2011).