4.7 Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre er opptatt av å legge til rette for en stor og aktiv frivillig sektor. Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er en viktig del av dette, og bør utvides.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5501 post 72.

Disse medlemmer viser videre til lovendringsforslag i Innst. 430 L (2010–2011).

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår at fradragsrammen økes fra 12 000 kroner til 24 000 kroner.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår å øke maksimalt skattefradrag til 15 000 kroner.