4.8 Skattefradrag for gaver for mindre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti vil reversere regjeringens vedtak i forbindelse med statsbudsjettet 2011 om å utelukke tros- og livssynssamfunn «uten nasjonalt omfang» fra ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre at mindre tros- og livssynssamfunn blir omfattet av ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.