Post 70 Ymse tilskudd, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 6,3 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 16 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten vil kunne innebære at gjennomføring av enkelte planlagte tiltak utsettes til 2012.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til forslag fra regjeringen om å omdisponere 6 mill. kroner av bevilgningen under post 71 Internasjonale prosesser og konvensjoner, til økt støtte til hiv- og aidstiltak i regi av ILO under kap. 170 post 76. Disse medlemmer er kjent med at det svenske utenriksdepartementet i 2008 gikk gjennom Sveriges støtte til 23 multilaterale organisasjoner. Ifølge departementet var hensikten med gjennomgangen å forsikre seg om at tilskuddene brukes effektivt og at midlene går til de organisasjonene som i størst grad bidrar til utvikling. ILO var blant organisasjonene som enten kunne karakteriseres som hierarkiske, lite effektive eller som hadde et misforhold mellom bevilgede midler og oppnådde resultater. Disse medlemmer har merket seg en tilsvarende evaluering utført av britiske Department for International Development, DFID utført i mars 2011 hvor ILO havnet i gruppen av multilaterale organisasjoner som hadde dårligst kostnadseffektivitet. Disse medlemmer har med interesse merket seg at DFID på denne bakgrunn har besluttet å avslutte kjernebidragene og de frivillige bidragene til ILO. DFID skriver følgende i sin evaluering av organisasjonen:

«the ILO does not have a significant impact on the MDGs because its operations on the ground in developing countries are limited. The ILO also has a wide range of organizational weaknesses including weak cost control, and results reporting, limited transparency and not taking systemic action on evaluation findings».

Disse medlemmer er innforstått med at Utenriksdepartementet har foretatt en tilsvarende gjennomgang av Norges støtte til 25 multilaterale organisasjoner, og at gjennomgangen identifiserer de samme utfordringene med ILO som både den svenske og britiske evalueringen. Disse medlemmer forutsetter at norsk bistand til enhver tid går til de organisasjoner som har høyest kostnadseffektivitet og er i stand til å levere mest mulig utvikling for de bevilgede midler. Det er etter disse medlemmers oppfatning grunnlag til å spørre hvorvidt ILO er i stand til å leve opp til disse forutsetningene, og om andre kanaler for bistand burde benyttes i det aktuelle tilfellet.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.

Post 71 Internasjonale prosesser og konvensjoner, kan overføres

Sammendrag

Medregnet ubrukt bevilgning i 2010 som er overført til 2011, er disponibel bevilgning på posten 41 mill. kroner i 2011. Det foreslås at 6 mill. kroner av bevilgningen omdisponeres til økt støtte til hiv- og aidstiltak i regi av ILO, jf. omtale under kap. 170 post 76 nedenfor.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 8,2 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten vil kunne innebære at gjennomføring av enkelte tiltak utsettes til 2012, blant annet tiltak i kjølvannet av Meld. St. 14 (2010–2011) Mot en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.