5.12 Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

I henhold til retningslinjene til OECDs Development Assistance Committee (DAC) kan enkelte flyktningtiltak i Norge klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (ODA). Dette gjelder deler av utgiftene til tiltak som bevilges over budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse utgiftene refunderes over Utenriksdepartementets kap. 167 post 21, og motsvares av tilsvarende inntektsbevilgninger under ovennevnte departementer.

Utgiftene til flyktningtiltak i Norge som er godkjent som offisiell bistand (ODA), anslås netto å øke med 115,9 mill. kroner, til 1 919,5 mill. kroner. Nettoendringer har bakgrunn i forslag om endringer på følgende poster:

  • Kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen, post 4.

  • Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet, postene 3, 4 og 6.

  • Kap. 3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 1 og 2.

  • Kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, post 1.

  • Kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, post 4.

Det vises også til omtale under Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bevilgningen på kap. 167 post 21 foreslås økt med 115,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 62,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 53,192 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

53 192 000

fra kr 1 803 615 000 til kr 1 856 807 000»

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre vil videre uttrykke sin skepsis til praksisen ved at flyktningtiltak i Norge godkjennes som utviklingshjelp (ODA). Disse medlemmer er kjent med at dette er i tråd med OECDs retningslinjer, men vil advare sterkt mot en utvikling der Norge fremstår som ledende i å utgiftsføre innenlands flyktningtiltak som bistand. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til at statsråd Solheim ønsker en debatt om denne praksisen velkommen, jf. Dokument nr. 15:482 (2009–2010). Det gjør disse medlemmer også, og har som utgangspunkt at bistandsbudsjettet ideelt sett bør forbeholdes reelle bistandstiltak. Disse medlemmer mener således at det f.eks. er svært tvilsomt å inkludere utgifter knyttet til økt antall asylsøkere i beregningen av gradoppnåelse av bistandsmålet.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte ta initia-tiv med sikte på å endre praksisen med å inkludere flyktningtiltak i Norge som en del av bistandsbudsjettet, og legge til rette for at Stortinget gis anledning til å debattere dette i sin fulle bredde.»