5.16.1 NORSAD-fondet

Sammendrag

Ved behandlingen av St.prp. nr. 90 (1988–1989) Om endringar på statsbudsjettet for 1989 under kapittel administrert av Utanriksdepartementet og Departementet for utviklingshjelp sluttet Stortinget seg til at Norge skulle delta i, og gi tilskudd til NORSAD-fondet. NORSAD-fondet ble opprettet i 1990 av fire nordiske land og 11 land i det sørlige Afrika, og har som siktemål å bidra til økonomisk utvikling og uavhengighet gjennom å stille til rådighet finansiering for små og mellomstore bedrifter i de 11 afrikanske landene.

Norge har skutt inn 43,4 mill. DKK i fondet. NORSAD-fondets samlede netto eiendeler per mai 2011 utgjør 75 mill. USD. NORSAD-fondet eies av de 15 medlemslandene, representert ved deres respektive utenriksdepartementer.

NORSADs struktur er vurdert som gammeldags og dårlig tilpasset dagens situasjon i regionen. De 15 eierne har derfor fattet enstemmig representantskapsvedtak om at institusjonen i sin nåværende form skal nedlegges, og at fondets eiendeler og heftelser overføres til et nytt aksjeselskap, New Norsad Inc., som skal opprettes 1. september 2011. Halvparten av aksjene i selskapet skal fordeles mellom de 11 medlemmene fra det sørlige Afrika, og den andre halvparten mellom Sverige (17 pst.), Danmark (11 pst.), Finland (11 pst.) og Norge (11 pst.). Verdien av de norske aksjene utgjør om lag 8,25 mill. USD.

New Norsad Inc. skal være et unotert, ordinært aksjeselskap registrert i Botswana. Selskapet skal ha samme formål som det eksisterende NORSAD-fondet. Aksjonærene skal være nasjonale utviklingsbanker og finansieringsinstitusjoner i de 11 landene. NORSADs representantskap ønsker at aksjene skal overdras vederlagsfritt til disse institusjonene, og at disse i tillegg skal skyte inn ny kapital i selskapet.

Swedfund, Finnfund og det danske Industrifondet for udviklingslænderne vil overta hhv. de svenske, finske og danske aksjene. Regjeringen mener at den naturlige aksjonæren på norsk side vil være Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund). Det legges opp til at Norfund kan skyte inn ny kapital i selskapet gjennom tegning av tilleggsaksjer i selskapet, innenfor de investeringsmidler Norfund har tilgjengelig.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at Norges aksjer i det nye selskapet New Norsad Inc. overdras vederlagsfritt til Norfund. Overdragelsen medfører ingen budsjettmessige konsekvenser.

Omdanningen av NORSAD-fondet til New Norsad Inc. innebærer en annen benyttelse av de aktuelle midlene enn det Stortinget vedtok ifm. behandlingen av St.prp. nr. 90 (1988–1989). Videre vil en overdragelse av verdiene i NORSAD-fondet/New Norsad Inc. fra Utenriksdepartementet til Norfund innebære at verdiene overdras fra rettssubjektet staten, til rettssubjektet Norfund. Det bes derfor om Stortingets samtykke til at overdragelsen kan finne sted, jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV under kapittel 23 Komiteens tilråding.

5.16.2 Gjeldsbrevordning klima- og skog-satsingen i Brasil

Sammendrag

Ved behandlingen av Prop. 37 S (2010–2011) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet samtykket Stortinget i at Utenriksdepartementet i 2010 kunne fravike bevilgningsreglementet § 3 andre ledd ved å skrive ut såkalte gjeldsbrev for tilskudd av midler til den brasilianske utvik-lingsbanken (BNDES) for klima- og skogsatsingen i Brasil. Tilskudd til klima- og skogsatsingen i Brasil bevilges over kap. 166 Miljø- og bærekraftig utvikling mv., post 73 Klima- og skogsatsingen. Med hjemmel i Stortingets vedtak ble det i 2010 overført og utgiftsført 1 257,3 mill. kroner til Utenriksdepartementets gjeldsbrevkonto i Norges Bank. Det foreslås at ordningen med gjeldsbrev for klima- og skogsatsingen i Brasil videreføres til også å gjelde for 2011, jf. forslag til romertallsvedtak.

Norge har politisk forpliktet seg til å bidra med opp til 1 mrd. USD til Amazonasfondet fram til 2015, dersom Brasil lykkes i å redusere avskogingen. Amazonasfondet er en viktig kanal for Norges innsats for å redusere utslippene av klimagasser. Størrelsen på Norges tilskudd til Brasil i 2011 vil avhenge av resultatene av målingene av avskogingen i Brasil. Verifiserte data for avskoging vil først være tilgjengelige i andre halvår 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak VII under kapittel 23 Komiteens tilråding.