Post 76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

Sammendrag

Utenriksdepartementet foreslår at det omdisponeres 6 mill. kroner fra kap. 166 Miljø- og bærekraftig utvikling mv., post 71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv. til kap. 170 FN-organisasjoner, post 76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., for å finansiere økt støtte til hiv- og aidsarbeid gjennom ILO.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 90 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 84 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med

84 000 000

fra kr 864 200 000 til kr 780 200 000»

Post 81 Tilskudd til internasjonal landbruks-forskning, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 40 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

170

FN-organisasjoner mv.

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 80 000 000»