Post 78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 21,1 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA), post 21 Spesielle driftsutgifter nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten vil kunne innebære at gjennomføring av enkelte planlagte tiltak utsettes til 2012. Eksempelvis kan det bli aktuelt å nedjustere noe den planlagte satsingen i Somalia og Elfenbenskysten, og innen klimatilpasset landbruk.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn imot regjeringens forslag.