Post 78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 7 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten vil kunne innebære at gjennomføring av enkelte planlagte tiltak utsettes til 2012.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker en helhetlig norsk utviklingspolitikk hvor bistand kun skal utgjøre en del. Målet må være mest mulig utvikling, ikke nødvendigvis mest mulig bistand. Disse medlemmer mener at et fortsatt høyt bistandsnivå fra de rike landene er nødvendig for å kunne nå FNs tusenårsmål, men innenfor tradisjonell bistand ønsker Høyre et klarere tematisk og geografisk fokus og strengere krav til mottakerlandene når det kommer til utvikling innen demokrati, rettsstatsprinsipper og styresett. Særlig ønsker disse medlemmer å sette strenge krav til land som mottar norsk budsjettstøtte. Høyre vil konsentrere norsk bistand til Afrika, og noen særlig viktige temaområder som helse og utdanning. Disse medlemmer foreslår derfor å redusere norsk bilateral støtte til Latin-Amerika og Asia, med unntak av Afghanistan.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 89 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 96 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

96 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 274 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.