Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I forbindelse med konsolidering av oppgaver og stillinger mellom Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, foreslås det at kap. 200 post 1 økes med 352 000 kroner mot tilsvarende reduksjon av kap. 220 post 1.

Videre medfører utløpet av rammeavtalen med NORAD om utdanningsbistand at bevilgningsbehovet på posten reduseres med 1,805 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3200 post 5.

Samlet foreslås det en bevilgningsreduksjon på posten på 1,453 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen under kap. 200 post 21 økes med 821 000 kroner. Bevilgningsøkningen er knyttet til arrangementer i forbindelse med Vitenskapsåret 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.