Post 70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning

Sammendrag

I beregningen av bevilgningsbehovet til private grunnskoler i statsbudsjettet for 2011 ble det gjort en teknisk feil i satsberegningen. Kunnskapsdepartementet har i utbetalingene til skolene justert satsene til riktig nivå, jf. privatskolelova § 6-1. Feilen får derfor ikke konsekvenser for de private skolene. På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilgningen på posten med 22,799 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre prioriterer å styrke kunnskapsformidlingen i skolen fremfor gratis frukt og grønt. Disse medlemmer mener mat er et primæransvar for foreldrene. Der det er behov for ordninger ved den enkelte skole bør dette skje i et samarbeid med foreldre og kommunen.

Disse medlemmer viser til lovforslag i Innst. 430 L (2010–2011).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 4,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 18,099 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 099 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 245 941 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er uenig med regjeringen i at det største behovet i norsk skole er flere timer. Dette medlem mener det ikke finnes dokumentasjon på at mer skole gir flinkere elever. Dette medlem mener vi trenger flere lærere og enda bedre lærere, ikke flere timer. Dette medlem vil derfor omprioritere regjeringens timetallssatsing til blant annet en mer ambisiøs satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 5 mill. kroner til etter- og videreutdanning av lærere ved friskoler.

Dette medlem foreslår derfor en samlet reduksjon i bevilgningen under denne posten med 8 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 799 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 242 641 000»

Komiteens medlem fra Venstre registrerer at det er kommet mange tilbakemeldinger i tiden etter at ordningen med gratis frukt og grønt for ungdomstrinnet ble innført i budsjettet for 2007. Flere skoler har rapportert om et stort merarbeid knyttet til ordningen for både lærere og renholdere, og store mengder frukt og grønnsaker kastes. Mange setter også spørsmålstegn ved bruken av ressurser på denne ordningen sammenliknet med den øvrige ressursbruken i skolen.

Dette medlem mener at man heller burde prio-ritere å sikre gode og tilstrekkelig mange lærere i tiden som kommer enn å innføre en frukt- og grøntordning som i beste fall er halvveis. Dette medlem viser til behandlingen av Ot. prp. nr. 55 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 86 (2008–2009) hvor ordningen ble foreslått avviklet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å avvikle dagens ordning med frukt og grønt f.o.m. høsten 2011. Dette medlem mener at det ut fra dagens budsjettsituasjon vil være mye mer målrettet og hensiktsmessig å foreta en omlegging av merverdiavgiftssystemet ved å innføre full merverdiavgift på brus og sterkt sukkerholdige drikkevarer, og samtidig innføre lav merverdiavgiftssats for frukt og grønt, jf. forslag og merknader under kap. 5521 post 70. Dette vil gagne hele befolkningen, også elevene, og er et viktig helse- og forbrukerpolitisk grep.

Dette medlem ønsker heller ikke å prioritere utvidet timetall i grunnskolen nå, all den tid vi står overfor store utfordringer knyttet til lærermangel og kompetanseheving blant lærere. I statsbudsjettet for 2008 ble det innført fem ekstra uketimer, og i statsbudsjettet for 2009 innførte regjeringen to uketimer ekstra øremerket fysisk aktivitet. I budsjettet for 2010 ble det lagt inn en uketime ekstra for skoleåret. Dette medlem er uenig i denne prioriteringen, og mener vi trenger flere og enda bedre lærere i norsk skole – ikke flere timer. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å reversere timetallsutvidelser for 2009–10 (3 timer), og heller omprioritere disse bevilgningene bl.a. til styrket lærerkompetanse. Dette vil ha budsjettmessig konsekvens for bevilgningene over kap. 222 post 1; kap. 228 post 70; kap. 480 post 50; og kap. 571 post 60.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 499 000

fra kr 1 227 842 000 til kr 1 237 341 000»

Post 71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning

Sammendrag

I beregningen av bevilgningsbehovet til private videregående skoler i statsbudsjettet for 2011 ble det gjort en teknisk feil i satsberegningen. Kunnskapsdepartementet har i utbetalingene til skolene justert satsene til riktig nivå slik at feilen ikke får konsekvenser for de private skolene. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 20,463 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre er enig i intensjonen om gratis læremidler i den videregående skolen, men mener at den eksisterende ordningen ikke er god nok, og i praksis er blitt en byråkratisk utlånsordning som er ressurskrevende for administrasjonen og upraktisk for elevene. Dette medlem foreslår heller å innføre behovsprøvd stipend for læremidler i videregående skole. Maksimalt stipend økes til 600 kroner pr. måned, og er et mer målrettet tiltak som vil hjelpe dem som trenger det mest. Dette vil ha budsjettmessig konsekvens for bevilgningene over hhv. kap. 572 post 60, kap. 228 post 71, kap. 228 post 74, kap. 228 post 75, kap. 228 post 76, og kap. 222 post 1.

For kap. 228 post 71 vil det være et mindre behov som følge av en slik omlegging på 21,8 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

42 263 000

fra kr 1 258 350 000 til kr 1 216 087 000»

Post 72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

Sammendrag

Westerdals Høyskole AS og NISS Høyskole AS har fått akkreditert flere høyskoleutdanninger. Disse høyskoleutdanningene skal etter en overgangsperiode som starter 1. juli 2011, erstatte dagens tilbud etter voksenopplæringsloven ved Westerdals School of Communication AS, Norsk lydskole AS, Film- og TV-akademiet AS og Oslo Kunstfagskole AS. Det legges opp til at høyskoleutdanningene med oppstart 1. juli kan få tilskudd over kap. 228 post 72 i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til etterretning.

Post 73 Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

Sammendrag

Det vises til omtale under post 70. Satsene for tilskudd til private skoler i utlandet bygger på satsene til private grunnskoler i Norge. Feilen i beregningen av satsene til private grunnskoler i Norge har dermed konsekvenser for tilskuddsgrunnlaget på post 73. Kunnskapsdepartementet har i utbetalingene til skolene justert satsene til riktig nivå slik at feilen ikke får konsekvenser for de private skolene. På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilgningen på posten med 3,468 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og bevilgningsforslag vedr. endring av dagens ordning med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend og innføringen av et større og behovsprøvd utstyrsstipend over kap. 228 post 71, noe som vil medføre et redusert bevilgningsbehov på 400 000 kroner på kap. 228 post 74.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

400 000

fra kr 22 141 000 til kr 21 741 000»

Post 75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og bevilgningsforslag vedr. endring av dagens ordning med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend og innføringen av et større og behovsprøvd utstyrsstipend over kap. 228 post 71, noe som vil medføre et redusert bevilgningsbehov på 600 000 kroner på kap. 228 post 75.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.:

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med

600 000

fra kr 178 883 000 til kr 178 283 000»

Post 76 Andre private skoler, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og bevilgningsforslag vedr. endring av dagens ordning med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend og innføringen av et større og behovsprøvd utstyrsstipend over kap. 228 post 71, noe som vil medføre et redusert bevilgningsbehov på 200 000 kroner på kap. 228 post 76.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.:

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000

fra kr 40 875 000 til kr 40 675 000»

Post 77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

Sammendrag

Det vises til omtale under post 70. Satsene for tilskudd til grunnskoletrinnene ved Den tyske skolen i Oslo bygger på satsene til private grunnskoler. Feilen i beregningen av satsene til private grunnskoler har dermed konsekvenser for bevilgningen på post 77. Kunnskapsdepartementet har i utbetalingene til skolen justert satsene til riktig nivå slik at feilen ikke får konsekvenser for Den tyske skolen i Oslo. På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilgningen på posten med 179 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 82 Kapitaltilskudd friskoler

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at regjeringen i 2006 fjernet kapitaltilskuddet til friskolene. Dette medlem mener en gjeninnføring av kapitaltilskuddet vil være et helt avgjørende grep for å sikre en likere behandling av offentlige skoler og friskoler. Dette medlem vil påpeke at mange friskoler har store utfordringer knyttet til sin bygningsmasse slik også mange offentlige skoler har. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner for å opprette et kapitaltilskudd for friskoler. Dette medlem viser til at friskolene til en viss grad får ta del i rentekompensasjonsordningen for skolebygg. Dette medlem mener imidlertid at ordningen bør forbedres og utvides. Dette medlem mener at så lenge friskolene må gå via kommuner og fylkeskommuner for å søke, åpner det for en forskjellsbehandling hvor forholdet til lokale myndigheter blir helt avgjørende.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

82

(Ny) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med

50 000 000»