Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på lederutdanning for styrere i barnehage. Det er stor interesse for studiet, og regjeringen foreslår derfor å opprette ytterligere 60 studieplasser slik at flere styrere kan få delta. Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 2,25 mill. kroner.

Som en følge av endring i tidsplanen for enkelte prosjekter er det et mindrebehov på posten på 250 000 kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti er opptatt av å sikre et godt kvalitetsmessig og mangfoldig barnehagetilbud for alle barn. Disse medlemmer er bekymret over at den pedagogiske bemanningen i barnehagene er svekket, og at mange private barnehager opplever usikkerhet omkring hvilke økonomiske rammer de skal forholde seg til etter at ny Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager trådte i kraft 1. januar 2011. Disse medlemmer viser til partienes respektive alternative budsjetter for 2011 og forslag om å utsette innlemmingen av barnehagene i det kommunale rammetilskuddet. Disse medlemmer registrerer at regjeringen ikke foretar noen grep i salderingen av budsjettet, og har en forventning om at regjeringen kommer med forslag til tiltak om den usikre situasjonen i barnehagesektoren vedvarer ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2012.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil understreke at Kristelig Folkeparti mener at barnehagetilbudet skal være tilpasset familienes behov og være fleksibelt, rimelig og av god kvalitet over hele landet. Dette medlem viser videre til at en rekke kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder barnehagetilbud med god kvalitet til alle barn i kommunen som søker om plass. Dette medlem vil understreke at alle barnehager må sikres midler og kompetanse til å opprettholde høy kvalitet, tilstrekkelig pedagogisk tilbud og et høyt antall voksne i forhold til antall barn. Dette medlem vil sikre barnehageplass til alle som ønsker det, uavhengig av økonomi. Dette medlem viser til at kommunene selv kan bestemme om de ønsker å tilby inntektsgradert betalingsordning, og at det fortsatt er en rekke kommuner som ikke benytter et system for inntektsgraderte satser innenfor barnehagens ordinære betalingssystem. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn at ytterligere 10 mill. kroner bevilges slik at flere familier får mulighet til å benytte seg av en inntektsgradert betalingsordning.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

12 000 000

fra kr 146 168 000 til kr 158 168 000»

Post 61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning

Sammendrag

Det er bevilget 137 mill. kroner i investeringstilskudd i saldert budsjett for 2011. Regnskapet for 2010 viser at det kun ble utbetalt 93 mill. kroner i investeringstilskudd i 2010. Dette er en nedgang fra 193 mill. kroner i 2009. Bevilgningen i saldert budsjett for 2011 er basert på antatt nivå i 2010, og Kunnskapsdepartementet legger til grunn at behovet for investeringstilskudd trolig ikke vil være vesentlig høyere i 2011 enn i 2010. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 37 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er viktig å holde barnehageprisene lave. Samtidig mener disse medlemmer at maksprisen bør gjøres mer fleksibel for å sikre at kvaliteten i barnehagene kan bedres, og for å sikre de private barnehagene.

Disse medlemmer viser til at maksprisen førte til at mange lavinntektsfamilier fikk økt sine barnehagekostnader ved innføring av maksprisordningen. Det er viktig å sikre barnehageplass til alle som ønsker det, uavhengig av økonomi.

Disse medlemmer viser til at kun hver femte kommune har inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen i dag. Disse medlemmer foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner som øremerkes inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagene. Midlene gis ved en økning i rammeoverføringen til kommunene. Disse medlemmer vil samtidig foreslå en generell økning i maksprisen med 200 kroner pr. måned. Dette forslaget vil også påvirke post 64, samt kap. 571 post 60 og kap. 844 post 70.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 22 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 59 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

59 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 78 000 000»

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre vil videre understreke sin motstand mot den svært urettferdige praksisen knyttet til at barns fødselstidspunkt på året skal avgjøre hvorvidt vedkommende får rett til plass i barnehage eller ikke. Disse medlemmer viser til følgende merknad fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Innst. O. nr. 69 (2007–2008):

«Disse medlemmer viser til at når først retten til barnehageplass blir innført, er det urimelig at rett til plass, slik det er skissert i regjeringens opplegg, ikke sikres fra barnet fyller ett år. Retten til barnehageplass må sees i sammenheng med regjeringens politikk om avvikling av kontantstøtten og i lys av de foreldrepermisjonsordninger vi har i dag. Flere vil med regjeringens forslag, være avhengig av når barnet er født på året, oppleve at de verken blir tilbudt barnehageplass eller har stønadsordninger som gjør at de kan betale for andre omsorgsløsninger eller selv ta ut ulønnet permisjon i påvente av plass.

Disse medlemmer mener at kommunene må foreta løpende opptak hele året, og at foreldre skal være sikret plass hvis barnet har fylt ett år og de har søkt senest fire måneder før de trenger plass. En slik forutsigbar ordning vil sikre at barnet får barnehageplass når begge foreldrene skal tilbake i arbeid.»

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å fjerne forskjellsbehandlingen med tanke på fødselstidspunkt for barns rett til barnehageplass, slik at retten til barnehageplass gjøres gjeldende for alle barn fra fylte ett år.»

Komiteens medlem fra Venstre er enig i at det må være moderate priser for oppholdsbetaling i barnehager, men viser til at regjeringen tidligere har prisjustert egenbetaling for opphold i barnehage i tråd med den økonomiske veksten. For inneværende år vil dette beløpe seg til ca. 70 kroner per mnd.

Dette medlem foreslår en slik prisjustering med virkning fra 1. august 2011, noe som innebærer at den månedlige kostnaden for oppholdsbetaling i barnehagen vil øke fra 2 330 kroner til 2 400 kroner. Dette vil ha budsjettmessig konsekvens for bevilgningene over hhv. kap. 231 post 61 og 64, kap. 571 post 60 og kap. 844 post 70.

For kap. 231 post 61 vil dette innebære et redusert bevilgningsbehov på 8 mill. kroner.

Dette medlem viser for øvrig til omtale under kap. 571 post 60 om å innføre inntektsgradert foreldrebetaling, som er langt mer treffsikkert og hensiktsmessig enn makspris-ordningen med hensyn til å nå dem som trenger det mest.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 137 000 000 til kr 92 000 000»

Post 64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til post 61.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

8 000 000

fra kr 30 400 000 til kr 22 400 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til sin merknad og forslag vedrørende prisjustering av oppholdsbetaling i barnehager under kap. 231 post 61.

For kap. 231 post 64 vil dette innebære et redusert bevilgningsbehov på 8 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager:

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 000 000

fra kr 30 400 000 til kr 27 400 000»