6.14 Kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre mv.

Post 72 Stiftelsen Arkivet

Sammendrag

Bevilgningen til stiftelsen Arkivet under kap. 255 post 72 foreslås økt med 500 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2010–2011).

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Stiftelsen Arkivet ble etablert i 1998 og er et senter for fredsarbeid, menneskeverd og samfunnsforståelse som huser flere organisasjoner. Dette medlem viser til at nettstedet «neveragain.no» ble lagt ned 3. juli 2009, på grunn av regjeringens manglende bevilgninger. Dette medlem mener regjeringen på den måten ikke erkjenner et statlig ansvar for opprettholdelse av Norges eneste kanal for publisering av rettighetsbeskyttet film på nett til gratis bruk i historieformidling.

Dette medlem mener at arbeidet med å ivareta og tilgjengeliggjøre historien for å hindre gjentagelse, er en viktig oppgave for vår nasjon. Dette medlem foreslår å bevilge 1 mill. kroner til Samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Arkivet og Never again.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

1 500 000

fra kr 5 696 000 til kr 7 196 000»

Post 76 Raftostiftelsen

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er behov for å styrke bevilgningen til Raftostiftelsen, og fremmer forslag om en økning på 0,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

76

Raftostiftelsen, forhøyes med

500 000

fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000»