6.15 Kap. 256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetanse-politikk

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Vox flytter til nye lokaler 1. desember 2011. Dette medfører ekstra kostnader til flytting, inventar og utstyr, samt infrastruktur til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det foreslås å dekke deler av kostnadene ved å øke bevilgningen på posten med 3,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.