Post 89 Purregebyr

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen med 4,409 mill. kroner grunnet færre purringer enn anslått i saldert budsjett 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 90 Redusert lån og rentegjeld

Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen med 697,8 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak at innbetalte avdrag og renter er høyere enn anslått i saldert budsjett 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 93 Omgjøring av studielån til stipend

Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen med 80,751 mill. kroner. Merbehovet skyldes at omgjøring av lån til stipend er høyere enn anslått i saldert budsjett 2011, som følge av at flere studenter mottar støtte.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.