6.32 Kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

Post 80 Renter

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen med 500,55 mill. kroner grunnet lavere rentenivå enn anslått i saldert budsjett 2011.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om 2 000 flere studieplasser samt forslag om støtte for første års utdanning i USA (freshman year) og ikke-vestlige land, samt merknad om dette under kap. 2410 post 50. Disse forslagene vil også innebære en beskjeden økning i renteinntektene fra Statens lånekasse på 300 000 kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

500 250 000

fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 300 000»