6.33 Andre merknader og tekstforslag frem-kommet under komiteens behandling

6.33.1 Rammefinansiering i barnehagesektoren

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Innst. 14 S (2010–2011), og vil understreke skepsis til regjeringens innføring av rammefinansiering i barnehagesektoren. Disse medlemmer vil særlig peke på to forhold i den anledning, nemlig forutsigbarhet og likebehandling. Det er etter disse medlemmers syn bekymringsverdig at regjeringen ikke ser risikoen overfor landets barnehager, som ligger i å overføre alt finansieringsansvar til allerede pressede kommuner. Disse medlemmer har tillit til at landets folkevalgte kommunepolitikere gjør en god jobb lokalt i sine prio-riteringer, men mener det bør stilles spørsmål ved forutsigbarheten til barnehagene og kvaliteten på tvers av kommunegrensene nå som sektoren er prisgitt den enkelte kommunes økonomi. En annen faktor som bekymrer disse medlemmer er at regjeringen fortsatt ikke viser evne til å innfri løftet om likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, og mener midler til 100 pst. finansiering av ikke-kommunale barnehager burde ha vært prioritert for lenge siden. Disse medlemmer er således generelt bekymret for rammevilkårene for de ikke-kommunale barnehagene i tiden fremover. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011, hvor det kommer frem at partiets budsjett ville gitt en full likebehandling f.o.m. siste halvår i 2011.

6.33.2 Fjernundervisning

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at fjernundervisning har stor betydning for voksne som ønsker å ta høyere utdanning. Nettskoler har lang erfaring i å nå ut til voksne over hele landet, og har den enkelte voksne som sin målgruppe. I tillegg oppnår studenter som studerer gjennom Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, like gode, og ofte bedre resultater enn ordinære studenter. For at flest mulig skal få mulighet til å ta høyere utdanning gjennom fjernundervisning så er det viktig at det legges til rette for et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

Disse medlemmer ber regjeringen på egnet måte komme tilbake med en sak om samarbeid på dette til Stortinget.