Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Kap. 3225 post 4 justeres med utgangspunkt i bevilgningsbehovet for tilskuddet til opplæring av barn og unge asylsøkere i 2011, jf. kap. 225 post 64. Det foreslås å øke bevilgningen med 5,285 mill. kroner som følge av høyere opplæringsaktivitet enn tidligere antatt.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.