Post 51 (Ny) Samarbeidstiltak skole/barnevern

Komiteens medlem fra Venstre viser til at mange ulike instanser rundt om i kommunene skal ta seg av det forebyggende arbeidet knyttet til barn og unge med problemer, uten noen koordinerende eller overordnet styring. Dette medlem ønsker derfor å styrke forebyggingsarbeid og samhandling på en rekke områder for å forhindre fattigdom og gi alle så like levekår som mulig. For å gjøre samarbeidet bedre ønsker dette medlem å prøve ut prosjekter med koordinering av barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev for dermed å redusere frafall i skolen. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 20 mill. kroner til tiltaket over kap. 225 (Ny) post 51.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringen

51

(Ny) Tilskudd til samarbeidstiltak mellom skole og barnevern, bevilges med

20 000 000»

Post 64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

Sammendrag

Bevilgningen beregnes på basis av antall barn i grunnskolepliktig alder i mottak og omsorgssentre høsten 2010 og våren 2011. I tillegg kan posten benyttes til å gi grunnskoleopplæring til unge asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år. På bakgrunn av et høyere belegg enn antatt foreslås det å øke bevilgningen med 11,125 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

Sammendrag

Tilskuddet til opplæring av lærlinger med særskilte behov skal bidra til at flere ungdommer kommer i arbeid og at flere ungdommer blir sysselsatt i yrker der de får anvende sin utdanning. I statsbudsjettet for 2011 ble bevilgningen økt med 10 mill. kroner. For å kunne gi støtte til flere søkere foreslås det å øke bevilgningen med ytterligere 3,5 mill. kroner i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at de kommunale kulturskolene er svært viktige for å styrke kulturkompetansen hos barn og unge, for deres opplevelse av kunst og kultur, samt for rekruttering av kulturutøvere både til amatørfeltet og til det profesjonelle nivå. Dette medlem mener flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å gå på kulturskole, og ser med bekymring på at ulikhetene i kulturskoletilbudet øker. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 20 mill. kroner i tilskudd til utvikling av de kommunale musikk- og kulturskolene.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringen

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med

20 000 000

fra kr 9 705 000 til kr 29 705 000»

Post 74 Tilskudd til organisasjoner

Sammendrag

Fellesrådet for kunstfag i skolen (FKS) er en sammenslutning av Landslaget for norskundervisning, Landslaget for medieundervisning, Dans i skolen og Landslaget drama i skolen. FKS arbeider for å øke kunstfagenes betydning fra barnehage til og med høyere utdanning. Kunst i Skolen er en landsdekkende medlemsorganisasjon som blant annet har som formål å arbeide for at bildekunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen. De to organisasjonene har fått tilskudd over Kulturdepartementets budsjett. Fra og med andre halvår 2011 vil tilskuddet til FKS og Kunst i skolen bli gitt over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddet til FKS og Kunst i skolen påvirkes ikke av overføringen. Som en del av overføringen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 2,186 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på Kulturdepartementets budsjett, jf. omtale under kap. 320 post 74 og kap. 322 post 78. Videre foreslås det en ytterligere økning av bevilgningen på posten med 1 mill. kroner. Samlet foreslås det at bevilgningen på posten økes med 3,186 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er kjent med at tildelingen til det nordiske elevutvekslingsprogrammet, i Foreningen Nordens regi, er kuttet med 156 000 kroner for inneværende år. Disse medlemmer vil peke på den brede politiske enigheten som er uttrykt med hensyn til behovet for å styrke undervisningen i skandinaviske språk. Disse medlemmer viser også til spørreundersøkelser gjort av utdanningsdirektoratet som viser at skolene i altfor liten grad følger opp læreplanens retningslinjer for undervisningen i svensk og dansk. Disse medlemmer vil i denne sammenheng understreke betydningen av behovet for å vitalisere denne undervisningen. Økt engasjement ved skolene er i denne sammenheng en viktig målsetting. Disse medlemmer mener elevutvekslingsprogrammet er et viktig element i arbeidet med skandinaviskundervisningen som snarere bør styrkes, enn svekkes. Her ligger en mulighet til systematisk å styrke de personlige båndene over landegrensene og gjennom det øke interessen for, og innsikten i, skandinavisk. Disse medlemmer mener dette arbeidet må prioriteres i årene som kommer, og mener departementet må bidra til en løsning for å opprettholde virksomheten på 2010-nivå også i 2011.