Post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å øke bevilgningene til regionale og lokale kulturbygg i Møre og Romsdal med 3 mill. kroner og til Bok- og blueshuset i Notodden med 4 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 171 000 000»

Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

Sammendrag

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Under denne posten er det bevilget midler til Fellesrådet for kunstfagene i skolen. Som følge av at organisasjonens virksomhet er rettet mot skoleverket, er Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet enige om at budsjettansvaret for denne virksomheten bør overføres til Kunnskapsdepartementet fra og med 2. halvår 2011.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 320 post 74 reduseres med 1 616 000 kroner. Det vises til forslag under Kunnskapsdepartementet om tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 74 Tilskudd til organisasjoner.

Vedlikeholdsfond Skværriggerne

Under denne posten er det også bevilget midler til Vedlikeholdsfond Skværriggerne. Fondet nyttes til vedlikehold av Fullriggeren Sørlandet, Seilskipet Statsraad Lehmkuhl og Skoleskipet Christian Radich. Driftstilskuddene til disse skværriggerne er fra og med 2011 bevilget under kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 78 Ymse faste tiltak. Som følge av dette er det hensiktsmessig at midlene til vedlikeholdsfondet for skværriggerne også bevilges under kap. 328 post 78. Dette innebærer at bevilgningen i 2011 under kap. 320 post 74 reduseres med 3 093 000 kroner.

Sikringstiltak ved museene

Midler til tilskuddsordningen for sikringstiltak ved museene ble t.o.m. 2010 bevilget under kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 78 Ymse faste tiltak. Tilskuddmidlene ble forvaltet av ABM-utvikling. I forbindelse med omorganiseringen av ABM-utvikling ble de arkiv- og museumsoppgavene som ABM-utvikling hadde ansvaret for, overført til Norsk kulturråd. For 2011 er midlene til tilskuddsordningen for sikringstiltak ved museene som følge av dette bevilget under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd.

Midlene som er bevilget under kap. 320 post 74 fordeles av Norsk kulturråd. Behandlingen i rådet er offentlig. Tilskuddsordningen for sikringstiltak for museene er imidlertid av en slik art at det kreves konfidensiell behandling av søknadene, og av sikkerhetshensyn unntas sakene fra offentlighet. Videre utøves det i vurderingene av disse søknadene svært liten grad av kunst- og kulturfaglig skjønn. Det er derfor hensiktsmessig at midlene til tilskuddsordningen bevilges under post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, slik at tilskuddsordningen kan forvaltes av Norsk kulturråds administrasjon. Dette innebærer at bevilgningen i 2011 under kap. 320 post 74 reduseres med 9 403 000 kroner.

Oppsummering

Samlet foreslås det at bevilgningen under kap. 320 post 74 reduseres med 14 112 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 320 post 74 ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 320 post 77 økes med 9 403 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 321 post 75 og kap. 326 post 1 nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 320 post 79 reduseres med 5 385 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.3 Kap. 321 Kunstnerformål

Post 75 Vederlagsordninger

Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke utgiftene til bibliotekvederlag, visningsvederlag, vederlag for musikk brukt i gudstjenester, samt utstillingsstipend. De tre vederlagenes størrelser beregnes ut fra avtaler med rettighetsinnehavernes interesseorganisasjoner. Avtalene omhandler beregningsgrunnlag, varighet og utbetalingstidspunkter for vederlagene.

Bibliotekvederlaget beregnes på grunnlag av statistikk over fjorårets bestand i bibliotekene multiplisert med en enhetspris. Gjeldende avtale innebærer at enhetsprisen skal økes med 4 pst. per år. På grunnlag av bibliotekstatistikken for 2010, som forelå etter at Prop. 1 S (2010–2011) ble fremmet for Stortinget, er bibliotekvederlaget for 2011 beregnet til 90,4 mill. kroner. Dette er om lag 950 000 kroner mer enn det som var lagt til grunn for bevilgningsforslaget i Prop. 1 S (2010–2011).

Visningsvederlaget beregnes ut fra foregående års vederlag pluss 4,25 pst. for årlig tilvekst av verk. Summen av dette økes med rammen for lønnsoppgjøret i staten. Gjeldende avtale for dette vederlaget innebærer at det er en øvre grense for samlet økning fra foregående år på 8,25 pst. Utgiftene til visningsvederlag i 2011 er beregnet til om lag 41,8 mill. kroner. Dette er 1 850 000 kroner mer enn det som var lagt til grunn for bevilgningsforslaget i Prop. 1 S (2010–2011).

Utgiftene til utstillingsstipend blir om lag 115 000 kroner lavere enn budsjettert. Samlet behov for bevilgningsøkning til dekning av utgifter til bibliotekvederlag og visningsvederlag blir etter dette 2 685 000 kroner, og det foreslås at bevilgningen under kap. 321 post 75 økes med dette beløpet. Denne utgiftsøkningen foreslås dekket inn gjennom tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 79 Til disposisjon.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.