Post 73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sammendrag

Regjeringen ønsker å gi en gave til kongeparet i forbindelse med deres 75-årsdager i 2012. Det legges opp til at gaven skal være temporære utstillinger basert på objekter fra de kongelige samlinger. Rammen for de samlede utgiftene til gaven er 30 mill. kroner. Kulturdepartementet har gitt Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i oppdrag å påbegynne planlegging og prosjektering av utstillingene.

Det legges opp til at en større utstilling i Oslo skal åpnes til H.M. Kongens fødselsdag i februar 2012. Videre planlegges det utstillinger i andre deler av landet, blant annet en utstilling i Bergen med åpning i mai 2012, samt vandreutstillinger, slik at hele landet kan dekkes. Utstillingene vil vandre fra 2012 til 2014.

Bevilgningen skal i hovedsak nyttes til produksjon av utstillinger og nødvendig konservering av gjenstander. Kulturdepartementet har innhentet foreløpig budsjett og prosjektbeskrivelse fra Nasjonalmuseet. De foreliggende planene innebærer at kostnadene til utstillingsproduksjon og nødvendig konservering av gjenstandene i hovedsak vil påløpe i 2011.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 322 post 73 økes med 30 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 78 Ymse faste tiltak

Sammendrag

Under denne posten er det bevilget midler til organisasjonen Kunst i skolen. Som følge av at organisasjonens virksomhet er rettet mot skoleverket, legger Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet opp til at budsjettansvaret for denne virksomheten overføres til Kunnskapsdepartementet f.o.m. 2. halvår 2011. Dette innebærer en reduksjon i bevilgningen under posten på 570 000 kroner, og en tilsvarende økning av bevilgningen under Kunnskapsdepartementets kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 74 Tilskudd til organisasjoner.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 322 post 78 reduseres med 570 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.