Post 70 Det nasjonale museumsnettverket

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å øke bevilgningene til Kilden teater og konserthus i Kristiansand med 10 mill. kroner, til Stiklestad nasjonale kultursenter med 5 mill. kroner, til Hurtigrutemuseet med 1 mill. kroner og til Seanse kulturformidlingssenter i Volda med 0,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

16 500 000

fra kr 859 277 000 til kr 875 777 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke betydningen av en velfungerende museums-sektor. Dette medlem viser til at musee-ne gjennom flere år har vært gjennom et omfattende reformarbeid, og at en av utfordringene i tiden som kommer er å styrke den faglige delen av museum-sreformen. Dette medlem mener også det er svært viktig å styrke arbeidet med utviklingen av en plan for samlingsforvaltning og -formidling innenfor museumssektoren, og foreslår å bevilge 5 mill. kroner til dette.

Dette medlem viser til Dokument 8:161 S (2009–2010), hvor det tas til orde for å innføre en gaveforsterkningsordning for norske museer. I bakgrunnen for forslaget anføres det bl.a. at museene er bærere av viktige deler av vår felles hukommelse, og må få styrket mulighetene til å utøve alle sine funksjoner – både overfor et bredt publikum og i forhold til sine fagoppgaver. Dette fordrer at både bygninger, samlinger og magasiner – museenes infrastruktur – er av tilfredsstillende standard, noe som ikke er tilfellet per i dag. Dette medlem mener en statlig gaveforsterkningsordning knyttet til private donasjoner vil være et viktig bidrag for å kunne styrke museenes infrastruktur. Samtidig vil en slik ordning kunne bidra til ytterligere maktspredning i norsk kulturliv. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å bevilge 10 mill. kroner til etablering av en gaveforsterkningsordning for norske museer, slik skissert i nevnte representantforslag.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

15 000 000

fra kr 859 277 000 til kr 874 277 000»

Post 78 Ymse faste tiltak

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 328 post 78 økes med 3 093 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.