Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bibliotekoppgaver fra tidligere ABM-utvikling

ABM-utvikling er omorganisert med virkning fra 2011. ABM-utviklings oppgaver er overført til Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket under Kulturdepartementet, samt til Kunnskapsdepartementet.

Enkelte bibliotekoppgaver som det på tidspunktet for framlegging av Prop. 1 S (2010–2011) var forventet at ABM-utvikling skulle gjennomføre i 2010, måtte utsettes til 2011 på grunn av arbeidet med omorganiseringen. Bevilgningen til å dekke disse utgiftene ble ikke benyttet i 2010. Utgiftene knyttet til disse oppgavene vil følgelig påløpe i 2011.

Fra 2011 har Nasjonalbiblioteket overtatt ansvaret for de bibliotekoppgavene som ABM-utvikling tidligere hadde ansvar for. Nasjonalbibliotekets utgifter i 2011 knyttet til de bibliotekoppgavene som måtte utsettes til 2011, beløper seg til 5 448 000 kroner. Nasjonalbiblioteket kan ikke dekke disse utgiftene innenfor gjeldende bevilgning for 2011. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 326 post 1 med 5 448 000 kroner.

Økte lønns- og husleieutgifter

Nasjonalbiblioteket vil flytte inn i det nye digitaliseringsbygget i Rana fra 1. oktober 2011. Det nye bygget medfører økte utgifter til drift- og husleie på 3 390 000 kroner per år. For 2011 er utgiftsøkningen om lag 850 000 kroner.

Nasjonalbibliotekets leiekontrakt i Oslo er endret grunnet ombygging av publikumsarealer, samt innredning og klimatisering av magasiner. Dette innebærer økte utgifter til drift og husleie i 2011 på om lag 950 000 kroner.

Det er overført et tilsettingsforhold fra Kulturdepartementet til Nasjonalbiblioteket. Dette innbærer at Nasjonalbibliotekets lønnsutgifter øker med om lag 900 000 kroner i 2011.

Nasjonalbiblioteket kan ikke dekke ovennevnte merutgifter på til sammen 2 700 000 kroner innenfor gjeldende bevilgning for 2011. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 326 post 1 med 2 700 000 kroner. Denne utgiftsøkningen foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 79 Til disposisjon.

Oppsummering

Det foreslås at bevilgningen under kap. 326 post 1 økes med 8 148 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 78 Ymse faste tiltak

Komiteens medlem fra Venstre mener det er av stor betydning å ha et velfungerende bibliotektilbud. Bibliotekene er en viktig kilde for leseglede for både barn, ungdom og voksen. Bibliotekene har også en nøkkelrolle i både å formidle litteratur og annen kunst og samtidig være et opplevelsessenter og samlingspunkt for kunnskap og informasjon.

En av hovedinnvendingene Venstre hadde mot den gjeldende bibliotekmeldingen da den ble behandlet, jf. St.meld. nr. 23 (2008–2009) og Innst. S. nr. 320 (2008–2009), var at den var for lite forpliktende. Bibliotekforeningen har presentert fire konkrete krav til økning i bevilgningene, men ingen av disse har så langt blitt innfridd av regjeringen eller Stortingets flertall i forbindelse med budsjettbehandlingene.

På denne bakgrunn foreslår dette medlem å bevilge 15 mill. kroner til ulike tiltak på bibliotekfeltet. Summen skal blant annet benyttes til å styrke flerkulturelle bibliotek, igangsette et investeringsprogram for biblioteklokaler, forprosjektering av modellbibliotek og samarbeidsløsninger, samt bidra til kompetanseutvikling for ansatte.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

15 000 000

fra kr 99 039 000 til kr 114 039 000»