Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Oppfølging av NOU 2007:13 Den nye sameretten

For å følge opp NOU 2007:13 Den nye sameretten er det opprettet en arbeidsgruppe med deltakelse fra flere departementer. Arbeidsgruppen ledes av Justisdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i fellesskap, men den praktiske koordineringen vil skje i FAD. Det foreslås i denne forbindelse å redusere bevilgningen under kap. 400 post 1 med 1 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 1500 post 21.

Sentrale midler til IKT-tiltak

Justisdepartementet har hittil holdt tilbake midler til IKT-tiltak sentralt, for deretter å tildele etatene disse etter søknad. Bevilgningen til formålet er under kap. 400 post 1 og kap. 440 post 1. Hoveddelen av de tilbakeholdte IKT-midlene foreslås nå fordelt ut til domstolene, politiet og kriminalomsorgen.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås kap. 400 post 1 redusert med 3,7 mill. kroner, mot at kap. 410 post 1 økes med 0,2 mill. kroner og at kap. 430 post 1 økes med 3,5 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 410 post 1, 430 post 1 og kap. 440 post 1.

Elektronisk skjemaløsning for salæroppgaver

Bevilgningen under kap. 400 post 1 foreslås redusert med 0,837 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen under nytt kap. 476 post 1. Midlene vil bli benyttet til videreutvikling av den elektroniske skjemaløsningen for salæroppgaver, jf. nærmere omtale under kap. 476 post 1.

Datalagringsdirektivet og politiregisterloven

Det vises til omtale av implementering av Datalagringsdirektivet og politiregisterloven under kap. 440 post 1. Bevilgningen under kap. 400 post 1 foreslås i denne forbindelse økt med 0,27 mill. kroner til å opprette en stilling til forskriftsarbeid. Stillingen får fire måneders budsjetteffekt i 2011.

Oppsummering

Samlet foreslås bevilgningen på posten redusert med 5,267 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til sine generelle merknader om implementering av datalagringsdirektivet under kap. 440 post 1 hvor det framgår at Venstre er imot implementering av direktivet i norsk lov fordi direktivet ikke oppfyller prinsipielle krav når det gjelder personvern og databeskyttelse. Dette medlem går derfor imot forslaget om å bevilge 0,27 mill. kroner til å opprette en stilling til forskriftsarbeid.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 567 000

fra kr 327 262 000 til kr 321 695 000»