Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Dommerlønninger

Det vises til omtale under kap. 61 post 1. Lønnsjusteringer for embetsdommere i tingrettene og lagmannsrettene fastsettes bl.a. på grunnlag av lønnen til høyesterettsdommere, som fastsettes av Stortinget. Lønnsøkningene for embetsdommere blir fastsatt for sent til at virkningen kan innarbeides i budsjettforslaget for påfølgende år. Virkningene av lønnsoppgjøret for embetsdommere i tingrettene og lagmannsrettene for perioden 1. oktober 2010 til og med 31. desember 2011 utgjør 29,46 mill. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 410 post 1 økt med 29,46 mill. kroner.

Sentrale midler til IKT-tiltak

I forbindelse med fordeling av tidligere tilbakeholdte IKT-midler foreslås det å øke kap. 410 post 1 med 2 mill. kroner, mot at kap. 400 post 1 reduseres med 0,2 mill. kroner og at kap. 440 post 1 reduseres med 1,8 mill. kroner. Det vises i denne forbindelse til omtale under kap. 400 post 1, kap. 430 post 1 og kap. 440 post 1.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 410 post 1 med 31,46 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.