8.28.1 Sikkerhetstiltak ved den amerikanske ambassaden

Sammendrag

Den amerikanske ambassaden fremmet i verbalnote av 20. januar 2011 en anmodning til Utenriksdepartementet om å få starte opp igjen sitt Surveillance Detection Program (SDP) ved ambassaden. I noten ble det gitt en nærmere beskrivelse av omfang og tiltak i programmet. Utenriksdepartementet overleverte 2. mai d.å. en note til den amerikanske ambassaden, som svar på amerikanernes henvendelse. Innholdet i noten er basert på innspill og forutgående drøftelser mellom Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet og Oslo politidistrikt, under koordinering av Justisdepartementet. Det understrekes i noten at norske myndigheter er forpliktet til å ivareta sikkerheten for ambassadene i Oslo, og at dette er en oppgave som tas på største alvor.

Det følger av folkeretten at ambassader har rett til å iverksette visse sikkerhetstiltak knyttet til eget ambassadeområde, inkludert blant annet ambassadørens residens. Av Utenriksdepartementets note framgår at norske myndigheter ikke har innvendinger til at den amerikanske ambassaden iverksetter enkelte egne sikkerhetstiltak, i form av observasjon med det formål å detektere potensielle sikkerhetsrisikoer. Utstrekningen av disse tiltakene må imidlertid begrenses til den umiddelbare nærhet av ambassaden eller ambassadørens residens. Det presiseres i noten at all identifikasjon av mistenkelig virksomhet rundt ambassaden eller residensen skal rapporteres til norsk politi. I Utenriksdepartementets note henvises det også til noten fra Den amerikanske ambassaden av 20. januar hvor det opplyses at SDP-enheter ikke kan engasjere seg i etterforskningsaktivitet eller kontraovervåkingsaktivitet og at personellet ikke kan være bevæpnet. Det understrekes videre at personellet kun har observasjonsoppgaver.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.

8.28.2 Politiets utlendingsinternat på Trandum

Sammendrag

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010 ble det bevilget 32,8 mill. kroner for å gjennomføre bygningsmessige oppgraderinger ved politiets utlendingsinternat på Trandum og å utvide kapasiteten ved internatet med 50 nye plasser. Det ble lagt til grunn at utvidelsen av kapasiteten skulle gjennomføres ved å leie et nytt bygg i tilknytning til det eksisterende utlendingsinternatet. Videre ble det lagt til grunn at de nye plassene skulle kunne benyttes fra 1. april 2011. I Prop. 12 S (2010–2011) foreslo regjeringen at utvidelsen med 50 nye plasser i stedet skulle foretas ved å etablere modulbygg innenfor dagens internatområde. I proposisjonen ble oppstartstidspunktet angitt til 1. september 2011.

Statsbygg skal stå som eier av modulbyggene. Politiets utlendingsenhet (PU), som står for drift av internatet, skal leie modulbyggene av Statsbygg. Statsbygg er byggherre og forestår prosjektledelsen av anskaffelsen av modulbyggene. Statsbygg har mottatt to anbud. Ved å velge rimeligst anbud vil leieutgifter først påløpe fra januar 2012. Justisdepartementet mener at det billigste anbudet bør velges, selv om det innebærer en forskyving av oppstartstidspunktet til i løpet av januar 2012.

Regjeringen vil komme tilbake til de budsjettmessige konsekvensene av en slik utsettelse i forbindelse med nysalderingen av 2011-budsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

8.28.3 IKT-tiltak i politiet

Sammendrag

I Prop. 1 S (2010–2011) Justis- og politidepartementet framkommer blant annet følgende:

«Avsetningen til IKT-tiltak vil bli videreført og styrket i 2011, bl.a. til å ferdigstille arbeidet med ny IKT-infrastruktur og forberede fornyingen av straffesakssystemene.»

Implementeringen av ny IKT-infrastruktur er igangsatt, men arbeidet er av flere årsaker blitt forsinket og har vist seg mer ressurskrevende enn tidligere lagt til grunn. Dette innebærer at man sannsynligvis ikke klarer å få alle politidistrikt og særorgan implementert på ny teknisk infrastruktur før primo 2013.

Når det gjelder forberedelse til fornying av straffesakssystemene, er dette arbeidet godt i gang. Utredningsarbeidet er en svært omfattende og krevende prosess. Erfaringene så langt er at det er behov for å bruke mer tid til planleggings- og kvalitetssikringsaktiviteter enn tidligere lagt til grunn. Justisdepartementet vil komme tilbake med en omtale av prosjektet og status så langt i forbindelse med framleggelsen av budsjettforslaget for 2012.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.