Post 3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 3490 post 3 med 1,789 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490 post 75.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 3490 post 4 med 6,534 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490 post 21, 60 og 70.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 51,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 58,034 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3490

Utlendingsdirektoratet

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

58 034 000

fra kr 1 274 400 000 til kr 1 216 366 000»

Post 6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Visse innenlandske utgifter knyttet til gjenbosetting av flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 3490 post 6 med 1,836 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490 post 73.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.